Onderzoek Langlopende Letselschadezaken

Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken.

De afwikkeling van letselschadezaken kan lang duren. De oorzaken daarvan zijn echter heel divers. Er is niet één schuldige aan te wijzen. Alle betrokkenen bij de afwikkeling van letselschadezaken dragen bij aan de lange duur van veel letselschadezaken. Dit is de conclusie van het onderzoek dat de Universiteit Utrecht uitvoerde naar waarom de afwikkeling van letselschadezaken soms te lang duurt (langer dan twee jaar). De Letselschade Raad gaf op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid opdracht hiertoe.

Maatregelen verkorten tijdsduur letselschadezaken
De Letselschade Raad wil het aantal langlopende letselschadezaken in de toekomst verder beperken. Daartoe wil DLR de komende tijd diverse maatregelen uit gaan werken langs drie lijnen:

1. De bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing brengen.
2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren.
3. Het verbeterde proces blijvend monitoren door middel van klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Hier vindt u het complete onderzoeksrapport: Langlopende letselschadezaken rapport
Hier vindt u de managementsamenvatting: Langlopende Letselschadezaken managementsamenvatting

Hier vindt u het persbericht dat op 8 september naar buiten is gebracht: Persbericht

Over het onderzoek
Langlopende letselschadezaken zijn zaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaars-termijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen.

Voor de zomer van 2018 zijn 10 organisaties, waaronder universiteiten en onderzoeksbureaus, gevraagd een onderzoeksvoorstel te doen.

Eind september 2018 heeft de begeleidingscommissie van het onderzoek gekozen voor het onderzoeksvoorstel van de Universiteit Utrecht (UU). De begeleidingscommissie bestaat uit een afspiegeling van alle betrokken stakeholders in De Letselschade Raad. De UU werkt voor de operationele aspecten van het onderzoek samen met bedrijfskundig adviesbureau Q-Consult Progress Partners.

Update februari 2020
Het onderzoek naar kenmerken van letselschadezaken die niet zijn afgewikkeld binnen twee jaar gaat voort. De Universiteit van Utrecht voert dit onderzoek uit in opdracht van De Letselschade Raad.

Het onderzoek bestaat uit verschillende delen: een literatuuronderzoek, een dossieronderzoek bij verzekeraars, een vragenlijstonderzoek bij benadeelden en een gedeelte waarin de onderzoeksuitkomsten worden doorgesproken met zowel gedupeerden (met interviews) als professionals (tijdens een focusgroep bijeenkomst).

Het literatuuronderzoek, dossieronderzoek en vragenlijstonderzoek zijn in de eerste fase afgerond. Aanmelden voor het onderzoek is dus helaas niet meer mogelijk. Dat is tegelijkertijd ook goed nieuws: het minimumaantal dossiers dat de universiteit wilde inzien, is gehaald. De interviews met de gedupeerden zijn daarom ook ingepland.

Half februari 2020 starten de Universiteit Utrecht en Q-consult met de analyse van het dossieronderzoek en het vragenlijstonderzoek. Naar aanleiding hiervan zal een document worden opgesteld dat als input dient voor de focusgroep bijeenkomst medio maart 2020. Tijdens deze bijeenkomst wordt met de aanwezigen bekeken of de bevindingen herkend worden en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Ook wordt de focusgroep uitgenodigd haar input over de eerste bevindingen te geven en zal worden bekeken of er behoefte is tot het verder analyseren van data. De focusgroep bestaat uit professionele dienstverleners uit de branche die op geen enkele manier eerder bij het onderzoek betrokken zijn geweest. Er zullen geen leden van de begeleidingscommissie aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.


Update april 2020
Het onderzoek naar kenmerken van langlopende letselschadezaken: de invloed van de verspreiding van het Corona-virus op het verloop van het onderzoek

Stand van zaken
In februari is het vragenlijstonderzoek onder de deelnemende personen die een langlopend letselschadedossier hebben en het dossieronderzoek bij dertien aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland afgerond. In totaal hebben 195 personen met een langlopend letselschadedossier meegedaan aan het vragenlijstonderzoek. De onderzoekers hebben 201 letselschadedossiers geanalyseerd bij dertien aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland. Daarmee was het grootste deel van het onderzoek afgerond. Wat restte waren een focusgroep bijeenkomst voor professionals in de branche en extra interviews met gedupeerden, om voor meer verdieping van de bevindingen te zorgen. In april 2020 zou het onderzoek worden afgerond.

Tegengaan spreiding van het Corona-virus en invloed daarvan op het onderzoek
Vanwege de uitbraak van het Corona-virus en de richtlijnen die de overheid heeft voorgeschreven om verspreiding te voorkomen, zagen De Letselschade Raad en de Universiteit Utrecht zich genoodzaakt om de focusgroep bijeenkomst in april te annuleren en te verzetten naar een datum in juni 2020. Dit heeft als consequentie dat het onderzoek logischerwijs niet in april kan worden afgerond. De interviews met de personen met een langlopend letselschadedossier gaan wel door, maar worden via een online tool gevoerd. Dit is in ieder geval zolang de onderzoekers en de betreffende personen in goede gezondheid zijn.

Nieuwe verwachting over afronding
Als het mogelijk is om de focusgroep bijeenkomst in juni te laten plaatsvinden, sluit de Universiteit Utrecht het onderzoek begin juli 2020 af. Dit alternatief heeft de goedkeuring van de aangestelde begeleidingsadviescommissie van alle bij DLR betrokken partijen. Wij zullen u hierover op de hoogte houden via deze website.

Veel dank!
Het onderzoeksteam wil via deze weg alle personen die hebben meegewerkt aan het onderzoek enorm bedanken! Zonder alle inzet en hulp zou het onderzoek dat tot nu toe heeft plaatsgevonden niet mogelijk zijn geweest.

Bron: De Letselschade Raad
Geplaatst op 08-09-2020

Volgende >


Share on: