Disclaimer

Op het gebruik van deze website en op het gebruik van onze online diensten is deze disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van onze website of onze online diensten, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

EMG b.v.is statutair gevestigd aan de Ingenhouszlaan 9, 5644 HM, Eindhoven en met KvK-nummer 63037688. Onze klantenservice is bereikbaar op 040-8428716. U kunt ons ook bereiken door het invullen van ons contactformulier.

Informatie via de website
De informatie op onze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We proberen u correcte, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, zijnde voor de branche relevante ransferberichten. Wij staan echter niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie van onze website. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Het kan voorkomen dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.


Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

EMG b.v. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website wordt verkregen.

Algemene voorwaarden
Zowel bedrijven als consumenten kunnen via onze website diensten afnemen. Op alle overeenkomsten die via deze website gesloten worden, zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen worden ingezien op www.voorwaarden.net EMG b.v.

Gegevensverwerking
Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Om die reden bewerken en verwerken wij persoonsgegevens bij gebruik van deze website en onze diensten. In het geval wij verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de verwerking van persoonsgegevens kunt u ons beleid ten aanzien van privacy lezen in onze privacystatements.


Koppelingen naar andere websites
Onze website kan koppelingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites en we sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.


Intellectuele eigendomsrechten
Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden om op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wanneer er op onze website een bijdrage wordt geplaatst, waaronder transfers binnen de branche welke worden aangeleverd door de betreffende werkgever of bekend worden gemaakt via (eigen) linkedinpagina, dan mogen wij deze bijdrage onbeperkt gebruiken, openbaar maken en verveelvoudigen.
Indien u hier bezwaar tegen hebt, stuur dan een mail met het verzoek het betreffende transferbericht/naam te verwijderen.


Online communicatie
Wij zullen ons toegestuurde digitale contactformulieren, bestelformulieren en/of andere berichten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen.

Contact
Wij hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat we een rechthebbende over het hoofd hebben gezien, dan verzoek wij vriendelijk contact met ons op te nemen. Ook als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze website, kunt u contact met ons opnemen.


Privacystatements
EMG b.v. SCHADE magazine legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Via de website kun je je abonneren op nieuwsbrieven, gebruik maken van onze (online) services, een abonnement afsluiten en je interesse kenbaar maken of contact met ons hebben. Om van deze diensten gebruik te maken, is het noodzakelijk dat je bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekt.


U kunt ons als volgt bereiken:

Let op! vul altijd een telefoonnummer toe zodat wij contact kunnen opnemen. (Ingestuurde mails kunnen bij antwoord een foutmelding geven).