Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kan het voorkomen dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

EMG b.v. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website wordt verkregen.

Berichtgeving
De berichtgeving op de website en in de nieuwsbrieven wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter sporadisch voorkomen dat er door technische redenen tekst wegvalt of niet zichtbaar is.