Aansprakelijkheid bij kabelschade

Kennedy van der Laan gaat in op een casus aangaande een kabel die geraakt was bij het uitvoeren van een zogenaamde ‘gestuurde boring’. De netbeheerder stelde de aannemer die deze graafwerkzaamheden had uitgevoerd aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Uitspraak
Het hof overweegt dat voor de invulling van de vraag of de aannemer in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid heeft gehandeld, mede van belang zijn de ten tijde van de werkzaamheden geldende publiekrechtelijke regelingen, zoals de Wet informatie-uitwisseling van ondergrondse netten (WION), het beluit informatie-uitwisseling ondergrondse netten (BION) en de ‘Richtlijn zorgvuldig graafproces’ en verwijst daarbij naar het Hoge Raad-arrest van 25 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:772 (Liander/Paape).

Het hof oordeelt vervolgens dat de aannemer in kwestie aansprakelijk is omdat deze voorafgaand aan de werkzaamheden geen contact met de netbeheerder had opgenomen, terwijl dat bij de in kwestie gebruikte werkwijze door de Richtlijn zorgvuldig graafproces wel werd voorgeschreven. 

Kennedy van der Laan
De uitspraak geeft zo een voorbeeld van de toepassing van bovengenoemd Hoge Raad-arrest. Ook blijkt hieruit het belang van in de praktijk opgestelde richtlijnen of publiekrechtelijke regelingen bij de invulling van civielrechtelijke normen. Het is dus altijd zinvol om na te gaan of er naast de aansprakelijkheidsbepalingen uit het BW nog specifieke regelingen zijn waarop in een discussie met de wederpartij een beroep gedaan kan worden.

Bron: Kennedy Van der Laan
Geplaatst op 09-04-2021

< VorigeVolgende >


Share on: