a.s.r. behaalt sterk resultaat door goede prestaties in alle segmenten

a.s.r. heeft een sterk resultaat behaalt in 2021 door goede prestaties in alle segmenten. Het netto IFRS resultaat bedraagt € 942 miljoen (2020: € 657 miljoen). Deze stijging is een gevolg van het hogere operationeel resultaat, de hogere indirecte beleggingsopbrengsten en minder negatieve incidentele posten.

Sterke financiële prestaties; alle financiële doelstellingen behaald

 • Operationeel resultaat stijgt met 15,4% naar € 1.021 miljoen (2020: € 885 miljoen), door betere resultaten in alle segmenten.
 • Operationeel resultaat van segment Schade stijgt met € 84 miljoen naar € 325 miljoen (2020: € 241 miljoen), voornamelijk door een verbetering bij Inkomen. Schadelast van de overstromingen in juli circa € 20 miljoen, conform eerdere schatting. Combined ratio bedraagt 91,8% (Schade & Inkomen) (2020: 93,6%), exclusief impact COVID-19 94,9% (2020: 94,3%).
 • Operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met € 33 miljoen naar € 763 miljoen (2020: € 730 miljoen), voornamelijk door hogere investment margin.
 • Kostenratio van het segment Schade (excl. Zorg) is met 0,1%-punt verbeterd naar 8,0% en de operationele kosten van het segment Leven bleven stabiel op 45 basispunten van de  basisvoorziening Leven. Operationele kosten stijgen met 3,4% naar € 725 miljoen (2020: € 701 miljoen), voornamelijk als gevolg van organische groei en overnames.
 • Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 16,3%, ruim boven de doelstelling van ’12-14%’.
 • Netto IFRS resultaat bedraagt € 942 miljoen (2020: € 657 miljoen). De stijging is een gevolg van het hogere operationeel resultaat, de hogere indirecte beleggingsopbrengsten en minder negatieve incidentele posten. 

Robuuste solvabiliteit en sterke organische kapitaalgeneratie; dividend structureel hoger

 • Solvency II ratio (Standaard Formule) per 31 december 2021 bedraagt 196% (31 december 2020: 199%). Dit is na aftrek van het voorgestelde dividend over 2021.
 • Organische kapitaalcreatie bedraagt € 594 miljoen (2020: € 500 miljoen), ruim boven de doelstelling van € 500 miljoen. De stijging van € 94 miljoen weerspiegelt voornamelijk de sterke performance van de verschillende segmenten en het positieve effect van COVID-19.
 • Voorgesteld dividend over 2021 bedraagt € 2,42 per aandeel, in lijn met het dividendbeleid en een pay-out ratio van 45% van het netto operationeel resultaat. Dit is een stijging van 19% ten opzichte van € 2,04 per aandeel voor 2020. Het slotdividend bedraagt € 1,60 per aandeel, rekening houdend met het reguliere interim dividend van € 0,82 per aandeel. Met ingang van 2022 past a.s.r. een progressief dividendbeleid toe.
 • Inkoop eigen aandelen van € 75 miljoen start op 24 februari 2022, naar verwachting afgerond voor 24 mei 2022. De Solvency II ratio van 196% is exclusief de impact van de aandeleninkoop die vandaag is aangekondigd.
 • Unrestricted Tier 1 vermogen bedraagt € 6,1 miljard, gelijk aan 75% van het aanwezige kapitaal.

Hoge klanttevredenheid, solide commerciële resultaten en betrokken medewerkers

 • Klanttevredenheid blijft hoog, mede door hoge medewerkersbetrokkenheid. De Net Promoter Score (contact) is 49, ruim boven de middellange termijn doelstelling van 44.
 • Bruto geschreven premies in segment Schade stijgen met 13,2% tot € 4.124 miljoen. De organische groei van Inkomen en P&C samen is 5,2%, boven de doelstelling van 3-5%.
 • Bruto geschreven premies in het segment Leven stijgen met 4,6% tot € 1.893 miljoen (2020: € 1.810 miljoen). De premies in Werknemers Pensioen (DC) stijgen met 37%.
 • Hypotheekproductie stijgt met € 1,4 miljard naar € 6,0 miljard.
 • Beheerd vermogen voor derden stijgt tot € 28,0 miljard (31 december 2020: € 24,3 miljard). De stijging komt met name door de groei in het ASR Hypotheekfonds.
 • Doelstellingen duurzaam beleggen gerealiseerd: de CO2-footprint van meer dan 95% van de beleggingsportefeuille is gemeten en impact beleggingen bedragen eind 2021 € 2,5 miljard (doelstelling >€1,2 miljard).

 

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: "2021 was een goed jaar waarin we samen met alle collega’s mooie prestaties hebben geboekt. We zijn er in geslaagd om een sterk resultaat neer te zetten, onze middellangetermijndoelstellingen te behalen en de tevredenheid bij klanten en intermediairs op een onveranderd hoog niveau te houden. Dit laatste is bijvoorbeeld terug te zien in het jaarlijkse performance onderzoek van IG&H, waarin het intermediair a.s.r. scoort als nummer één verzekeraar op het gebied van inkomen en pensioenen.


Na bijna twee jaren die in Nederland werden gedomineerd door COVID-19, ben ik blij dat het lijkt alsof we het ergste van de pandemie achter de rug hebben en de COVID-maatregelen versoepeld worden. De maatregelen hadden aanzienlijke impact op ons persoonlijke leven, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Nu de versoepelingen worden ingezet, hoop ik dat we weer terug kunnen naar het leven zoals we dat voor COVID-19 gewend waren, waarbij we de positieve lessen van de afgelopen jaren meenemen. Zoals het werken vanuit huis. Dat heeft bijgedragen aan een hogere productiviteit en een hogere  klanttevredenheid. In het ‘nieuwe normaal’ zullen we dan ook meer dan voor COVID-19 de juiste balans zoeken tussen werken op kantoor en werken vanuit huis.


Behalve de COVID-19-situatie werden we afgelopen weken getroffen door slecht weer met zware stormen en veel neerslag. Dat heeft, net als bij de overstromingen van vorig jaar, tot aanzienlijke schade geleid. Onze ervaren experts en schadebehandelaars zijn direct ter plaatse in actie gekomen om klanten snel en vakkundig te helpen. Dit zijn de momenten waar je als verzekeraar met de juiste dienstverlening de toegevoegde waarde kan leveren die klanten van ons mogen verwachten.


Ondanks de claims als gevolg van de overstromingen in Limburg steeg het operationele resultaat met ruim 15%. Alle segmenten hebben bijgedragen aan deze forse stijging. Dankzij deze sterke resultaten kunnen we het dividend per aandeel met bijna 20 procent verhogen. Het effect van COVID-19 op het operationeel resultaat was per saldo gunstig, waarbij de negatieve impact op Leven en Inkomen met name wordt gecompenseerd door een lagere schadelast in P&C.


De komende jaren bouwt a.s.r. voort op de succesvolle strategie van 2019-2021, met nieuwe ambitieuze
doelstellingen, gericht op duurzame lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders. We zien nadrukkelijk
mogelijkheden voor winstgevende groei in Schade, Inkomen, Asset Management en Pensioenen DC. Naast een relatief stabiele ontwikkeling in het segment Leven verwachten we dat onze fee-based bedrijfsonderdelen goed blijven presteren en verdere groei laten zien. Het kapitaal dat we daarmee genereren kunnen we aanwenden voor verdere organische groei, overnames, optimalisatie van de beleggingsportefeuille en uiteraard dividend.


Om onze positie als duurzame verzekeraar verder te onderstrepen hebben we ons recentelijk aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Hierbij hebben we ons gecommitteerd om zowel de CO2-footprint van onze beleggingen als die van onze verzekeringsverplichtingen terug te brengen naar net-zero in 2050. Daarnaast bieden we onze klanten steeds meer mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame samenleving, door bijvoorbeeld te kiezen voor duurzaam schadeherstel. Met de verduurzamingshypotheek stellen we huiseigenaren in staat om hun woning energiezuiniger te maken. Investeringen die goed zijn voor het klimaat én zich terugverdienen door waardestijging van de woning en lagere energiekosten. Met onze duurzame beleggingsportefeuille willen we actief bijdragen aan de energietransitie. We hebben ons daarbij tot doel gesteld de CO2-footprint van onze beleggingen in 2030 met ten minste 65% verlaagd te hebben ten opzichte van 2015. Daarnaast richten we ons met impact investeringen op beleggingen die ook sociaal rendement opleveren en daarmee onze positieve bijdrage aan de maatschappij vergroten. In 2024 willen we ten minste € 4,5 miljard aan impact investeringen op de balans hebben staan.


Bij de uitvoering van onze strategie blijven we vasthouden aan onze strikte financiële discipline. Het behoud van een sterke balans met financiële flexibiliteit biedt ruimte voor winstgevende groei. Voortbordurend op de succesvolle overnames in de afgelopen jaren blijven we de mogelijkheden voor overnames van met name van kleine en middelgrote verzekeraars en het consolideren van levenportefeuilles actief nastreven. Als er geen mogelijkheden zijn voor een winstgevende aanwending van kapitaal zullen we, onder voorwaarden, kapitaal aan aandeelhouders teruggeven. Zoals aangekondigd tijdens de Investor Update is het onze intentie om voor de komende drie jaar tenminste € 100 miljoen jaarlijks aan eigen aandelen in te kopen. Daarnaast hebben we aangekondigd dat we vanaf dit jaar overstappen op een progressief dividend met een licht stijgend verloop, waarbij het voorgestelde dividend van € 2,42 per aandeel over 2021 de basis is.


Tot slot wil ik onze aandeelhouders, klanten, intermediairs en medewerkers bedanken voor hun voortdurende steun en het vertrouwen in a.s.r."

 

Image

Nadere toelichting op de tabel:

 1. Het operationeel resultaat wordt berekend door de winst vóór belastingen van voortgezette activiteiten die worden gerapporteerd in overeenstemming met IFRS, aan te passen voor wijzingen in de grondslagen voor financiële verslaggeving voor het volgende: i) gerelateerd aan beleggingen: beleggingsopbrengsten met een incidenteel karakter (waaronder gerealiseerde winsten en verliezen, bijzondere waardeverminderingen en ongerealiseerde waardemutaties) op financiële instrumenten voor eigen rekening, na aftrek van toepasselijke shadow accounting en na aftrek van aanvullende voorzieningen voor gerealiseerde winsten en verliezen op financiële activa die de verzekeringsverplichtingen dekken (‘vergoeding van gerealiseerde meerwaarden’); ii) incidentele items: 1. model- en methodologische veranderingen met wezenlijke impact; 2. resultaten van niet-kernactiviteiten; en 3. andere eenmalige posten, die niet direct verband houden met de kernactiviteiten en/of lopende zaken van de Groep, reorganisatiekosten, regelgevingskosten die geen verband houden met de bedrijfsactiviteiten, wijzigingen in de eigenpensioenregeling en kosten met betrekking tot fusies en overnames en start-ups.
 2. Het operationeel rendement op eigen vermogen wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders na aftrek van de reserve voor ongerealiseerde winsten en verliezen en het eigen vermogen voor vastgoedontwikkeling (bedrijfsactiviteiten in ‘run-off’).
 3. Solvency II ratio is exclusief financiële instellingen niet zijnde verzekeraars.
 4. Het operationeel resultaat per aandeel wordt berekend door het operationeel resultaat voor belastingen na aftrek van rente op hybride vermogen en belastingen (belastingtarief: 25%) te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen.
Geplaatst op 23-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: