NIVRE-registratie vereist voor vergoeding kosten contra-expertise

Op 28 januari heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake de vereiste NIVRE-registratie van contra-experts om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Kennedy van der Laan, gerenommeerd advocatenkantoor in Amsterdam, gaat in op de vraag of de verzekeraar een vergoeding van een contra-expert afhankelijk mag stellen van kwaliteitseisen?

Foto: Kantoor Kennedy van der Laan in Amsterdam

De verzekeraar vergoedt alleen de kosten van een door de verzekerde ingeschakelde contra-expert wanneer deze is ingeschreven in het register van het NIVRE of een vergelijkbare beroepsorganisatie. Dit is geregeld in de polisvoorwaarden. De Stichting Ombudsman Schadeverzekeringen Nederland heeft in deze procedure de vraag aan de orde gesteld of deze voorwaarden toelaatbaar zijn.

De Hoge Raad oordeelt dat uit art. 7:959 lid 1 BW volgt dat de redelijke kosten gemaakt tot het vaststellen van de schade ten laste van de verzekeraar komen, indien is voldaan aan de dubbele redelijkheidstoets: zowel het maken van de kosten als de omvang van de gemaakte kosten moet redelijk zijn. Ook de kosten van een door de verzekerde ingeschakelde contra-expert komen voor vergoeding in aanmerking. Een beperking van de mogelijkheid van de verzekerde om voor rekening van de verzekeraar een eigen expert in te schakelen, is in strijd met art. 7:959 lid 1 BW indien die beperking verder gaat dan uit de dubbele redelijkheidstoets volgt. Dat geldt ook indien deze beperking erop is gericht de verzekerde te beschermen door de kwaliteit van de ingeschakelde experts te waarborgen. 

Op grond van dit arrest is het voor een verzekeraar niet mogelijk om een vergoeding voor bepaalde experts bij voorbaat uit te sluiten. Het is volgens de Hoge Raad wel mogelijk om de vergoeding van de kosten van een expert die niet aan die voorwaarden voldoet, af te laten hangen van de vraag of het inschakelen van die expert in het concrete geval redelijk is.

Hoewel de Hoge Raad dit niet expliciet benoemt, lijkt het gelet op de dubbele redelijkheidstoets in een dergelijk geval ook mogelijk om voor een expert zonder kwaliteitsregistratie een lager tarief te vergoeden wanneer dat redelijk is, gelet op de concrete omstandigheden van het geval. 

Klik hier voor de uitspraak.

Geplaatst op 16-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: