Bedrijven moeten maatregelen nemen om klimaatverandering aan te pakken

Chris Bonnet, hoofd ESG Business Services bij Allianz Global Corporate & Specialty gaat in op de te verwachten gevolgen voor bedrijven die een periode tegemoet zien van enorme veranderingen in beleid en regelgeving nu de wereld zijn inspanningen opvoert om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Foto: Chris Bonnet, hoofd ESG Business Services bij Allianz Global Corporate & Specialty.

Maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, stellen bedrijven voor aanzienlijke operationele en compliance uitdagingen en bedrijven die te veel beloven of achterblijven worden steeds kritischer bekeken. Welke gevolgen heeft dit voor de verzekeringssector en welke stappen ondernemen we bij Allianz?

Internationale verplichtingen worden omgezet in overheidsbeleid
Het afgelopen decennium is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van internationale samenwerking en afspraken om klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Vrijwel alle landen hebben het Akkoord van Parijs ondertekend, waarbij de VS in januari 2021 hebben aangekondigd opnieuw te zullen toetreden. Dit akkoord roept op om de wereldwijde temperatuur te beperken tot 1,5°C boven het niveau van het pre-industriële tijdperk om de ergste opwarming te voorkomen. 
 
Een groeiend aantal landen streeft ook naar koolstofneutraliteit, of 'netto nul'-uitstoot, binnen de komende twee decennia. Begin 2021 zullen landen die samen goed zijn voor meer dan 65% van de wereldwijde CO2-uitstoot, ambitieuze verbintenissen hebben aangegaan om koolstofneutraliteit te bereiken, volgens de Verenigde Naties.
 
Deze verbintenissen worden nu omgezet in overheidsbeleid- er is een duidelijke politieke wil om de klimaatverandering aan te pakken. We zien een toenemend aantal wetgevingsactiviteiten in verband met klimaatverandering, voor de reële economie maar vooral ook voor de financiële sector. Het idee is om de overgang van de reële economie te vergemakkelijken door regelgeving op het gebied van duurzame financiering. Verzekeraars houden hier best rekening mee, zowel bij het onderschrijven van het verzekerde risico- als aan de investeringskant.
 
Vloedgolf van regelgeving en nieuwe verplichtingen
Terwijl de fysieke verliezen als gevolg van de klimaatverandering volgens de respondenten van de Allianz Risk Barometer van dit jaar worden gezien als het belangrijkste risico voor bedrijven, is het regelgevings-/juridische risico een toenemende bron van zorg. Naarmate de wereld de overstap maakt naar een koolstofarme toekomst, voeren steeds meer landen klimaatgerelateerde regelgeving in: zo zijn er medio 2019, volgens advocatenkantoor Herbert Smith Freehills, in 164 rechtsgebieden meer dan 1.600 wetten en beleidsmaatregelen met betrekking tot klimaatverandering tot stand gekomen.
 
Tot nu toe was deze regelgeving gericht op sectoren die het dichtst bij de uitstoot van broeikasgassen staan, maar deze evolutie begint alle sectoren, van financiële instellingen tot productie en technologie, te raken. Deze veranderingen zullen gevolgen hebben voor een breed scala aan regelgeving en voorschriften, waaronder productaansprakelijkheid, bouwvoorschriften, toeleveringsketens en rapportage. Vanuit een beleids- en regelgevingsperspectief is het nu volle kracht vooruit en de verzekeringssector moet gelijke tred houden. Klimaatverandering is niet langer een onderwerp dat alleen voor energieverzekeraars is weggelegd.
 
Directors and Officers (D&O) - verzekeraars letten al goed op. Ondernemingen en hun bestuurders kunnen te maken krijgen met rechtszaken en wettelijke maatregelen, nu het gemakkelijker wordt hen aansprakelijk te stellen door de toename van klimaatveranderingsgerelateerde regelgeving en eisen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (Environmental, Social & Governance, ESG). Een recent voorbeeld hiervan was de uitspraak van de Nederlandse justitie dat Shell zijn klimaatstrategie moet wijzigen en de CO2-uitstoot sneller moet terugdringen.
 
De klimaatmitigatie- en -adaptatiecurve voor blijven
Ondernemingen zullen slechts beperkte mogelijkheden hebben om de maatschappelijke en politieke aspecten van klimaatverandering te beïnvloeden. Door de vinger aan de pols van het klimaatveranderingsdebat te houden, kunnen ondernemingen echter anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in beleid en regelgeving.
 
Dit is een kwestie die bedrijven op de voet moeten volgen en waar ze dicht bij hun collega's, klanten, leveranciers en verzekeraars moeten blijven. De grenzen van wat sociaal aanvaardbaar is in termen van koolstofgebaseerde bedrijfsmodellen verschuiven, en de samenleving zal willen begrijpen dat bedrijven bijdragen aan de oplossing van klimaatverandering in plaats van de oorzaak van het probleem te zijn - en verzekeringen zullen in de schijnwerpers staan als ofwel een facilitator van deze verandering ofwel een belemmering ervan.
 
Ondernemingen zullen in hun risicobeheer en strategische planning rekening moeten houden met toekomstige regelgeving en wettelijke ontwikkelingen in verband met klimaatverandering. Klimaatverandering alleen opnemen in het risicoregister is echter niet voldoende. Bedrijven moeten gerichte gegevens en analyses gebruiken om ontwikkelingen op het gebied van klimaatveranderingsrisico's, regelgeving en rechtszaken in kaart te brengen en te begrijpen hoe deze van invloed kunnen zijn op hun bedrijfsvoering.
 
De aanpak van Allianz
Allianz streeft naar een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C. Om deze overgang te stimuleren, heeft de onderneming ambitieuze klimaat- en milieudoelen gesteld voor zichzelf en haar klanten. Allianz werkt samen met internationale organisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties - wij zijn medeoprichter van de door de VN opgerichte Net-Zero Asset Owner Alliance en nemen deel aan de Energy Transitions Commission, Climate Action 100+ en The Investor Agenda.
 
In lijn hiermee heeft Allianz sinds 2015 steenkool aan banden gelegd en is onze aanpak regelmatig aangescherpt in zowel reikwijdte als diepte, als onderdeel van onze klimaatstrategie.  Meest recentelijk in mei heeft Allianz zijn ambitie voor bedrijven met koolstofhoudende bedrijfsactiviteiten in beleggingen en Property & Casualty (P&C) -verzekeringen verder verhoogd, in lijn met wetenschappelijke aanbevelingen voor een versnelde vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in de komende tien jaar.
 
Allianz heeft de bestaande uitsluiting van verzekeringen voor één locatie en investeringen van kolengestookte elektriciteitscentrales en mijnen in exploitatie en aanbouw, uitgebreid tot overeenkomstige infrastructuur zoals kolenhavens. Vanaf 1 januari 2023 zullen mijnbouwbedrijven die nieuwe steenkoolmijnen plannen of meer dan 25 procent van hun inkomsten uit steenkoolwinning halen, geen P&C -verzekeringen en -financiering van Allianz meer ontvangen. Hetzelfde geldt voor energiebedrijven die nieuwe kolencentrales bouwen of meer dan 25 procent energie opwekken uit kolen. 
 
Duurzame verzekering
Wij zoeken samen met onze klanten - bedrijven in onze beleggings- en schadeverzekeringsportefeuilles (P&C) - naar oplossingen om van op steenkool gebaseerde bedrijfsmodellen over te stappen op hernieuwbare energiebronnen en effectieve strategieën voor te stellen om het aandeel van steenkool in de mijnbouw en de verbranding tot een minimum te beperken.  
 
Uiteindelijk ondersteunen duurzame verzekerings- en financiële producten niet alleen de overgang naar een koolstofarme economie, maar bieden ze ook groeikansen. Zo heeft Allianz vorig jaar zo'n 6,8 miljard euro geïnvesteerd in 116 wind- en zonneparken. Onze vermogensbeheerders Allianz Global Investors en PIMCO hebben hun ESG-aanpak uitgebreid en meer dan 231 miljard euro geïnvesteerd in duurzame projecten en bedrijven. Allianz is ook een belangrijke verzekeraar van wind- en zonne-energie en wil de zich ontwikkelende waterstofindustrie ondersteunen met verzekeringsoplossingen.
 
 

 
Geplaatst op 29-06-2021

< VorigeVolgende >


Share on: