Michiel Tjepkema hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade

Het College van bestuur van de Open Universiteit in Heerlen heeft Michiel Tjepkema benoemd tot hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade bij de faculteit Rechtswetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 maart 2023.

Het doel van de leerstoel is de ontwikkeling van hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek en postinitieel onderwijs over overheidsaansprakelijkheid en de afwikkeling van mijnbouwschade.

De problematiek staat momenteel sterk in de belangstelling van de politiek: onlangs maakte het kabinet bekend in de loop van 2023 met een definitieve schaderegeling voor Limburgse mijnbouwschade te willen komen. Als leerstoelhouder zal Michiel Tjepkema zich richten op verschillende bestuursrechtelijke en civielrechtelijke vragen rond de schadeafwikkeling.

Lessen uit afwikkeling Groningen
Zijn onderzoek zal zich niet alleen richten op vragen naar juridische aspecten als causaliteit en bewijs, maar ook op de doelmatige en efficiënte vormgeving van het proces van schadevergoeding. Ook wil hij onderzoeken hoe bestuursorganen zich op een dienstbare wijze kunnen opstellen en zo de problemen van burgers niet enkel vanuit een strikt juridische invalshoek kunnen benaderen. Daarbij zullen ook lessen kunnen worden getrokken uit wat er goed en minder goed is gegaan rond de afwikkeling van mijnbouwschade in Groningen.

Omvangrijke schade in Limburg
De Oostelijke en Westelijke Mijnstreken in Limburg kampen, evenals Groningen, met de afwikkeling van schade die ontstaan is door delfstoffenwinning. Door de opwaartse druk van stijgend mijnwater stijgt de bodem, wat kan leiden tot scheurvorming in woningen en de aantasting van fundamenten van huizen. De aanstaande sluiting van de bruinkolenmijnen in Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens in Duitsland, heeft naar verwachting ook gevolgen voor het grondwaterniveau in Zuid-Limburg.

Regionaal kennis- en expertisecentrum over mijnbouwschade
Tjepkema gaat ook bijdragen aan de ontwikkeling van een regionaal kennis- en expertisecentrum over mijnbouwschade, waarbij burgers en overheden met hun vragen terechtkunnen. In samenwerking met de leerstoelhouder Goederenrecht en duurzaamheid in de vakgroep privaatrecht van de Open Universiteit, waarin de nieuwe leerstoel is ingebed, zal tevens onderzoek worden gedaan naar de verduurzaming van mijnbouw, onder meer door het gebruik van mijnwater ter verwarming van woningen, kantoren en bedrijven. Met de leerstoel Overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade wil de Open Universiteit zo een wetenschappelijke basis leggen voor onderzoek naar vraagstukken van overheidsaansprakelijkheid in het algemeen en de mijnbouwproblematiek van de regio Zuid-Limburg in het bijzonder.

Over Michiel Tjepkema
Michiel Tjepkema (1974) promoveerde in 2010 cum laude op het proefschrift ‘Nadeelcompensatie op basis van het égalitébeginsel. Een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht’. Hij was als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en maakte in 2018 de overstap naar de Raad van State. Daar is hij thans unithoofd van de kennisunit, een wetenschappelijk bureau dat de Afdeling bestuursrechtspraak ondersteunt. Hij is lid van de redactie van het tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid en (co-)auteur van tal van bijdragen op het terrein van overheidsaansprakelijkheidsrecht, waaronder nadeelcompensatie, de mijnbouwschade in Groningen, onrechtmatige besluiten en tegemoetkomingen van overheidswege. Ook is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Den Haag.

De aanstelling is voor één dag per week; de overige dagen blijft Tjepkema unithoofd van de kennisunit van de Directie bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
Bron: Open Universiteit Heerlen
Geplaatst op 22-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: