Operationeel resultaat van Achmea in eerste half jaar 115 miljoen

Achmea behaalt in het eerste half jaar van 2022 een operationeel resultaat van 115 miljoen Euro. Achmea ligt hiermee op koers met zijn strategische ambities.

Resultaat over het eerste halfjaar 2022 lager door: 

  • Lagere beleggingsopbrengsten door ontwikkeling financiële markten 
  • Lager resultaat op zorgverzekeringsactiviteiten door toegenomen zorgkosten 
  • Goed resultaat Schade & Inkomen ondanks hoge schadelast februaristormen; combined ratio verder verbeterd naar 92,0% 
  • Sterke groei premie-inkomsten van 6% (€1 miljard) naar €18,5 miljard 
  • Concrete stappen gezet in de realisatie van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale investeringen in 2040 en klimaatneutrale producten en diensten in 2050 
  • Voorgenomen overname ABN AMRO PPI versterkt positie Centraal Beheer in de werkgeversmarkt voor Oudedagsvoorzieningen 
  • Solvabiliteit robuust op 200% 

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur:
Donderdag 11 augustus presenteren wij de resultaten over het eerste halfjaar van 2022. Een periode waarin er veel gebeurde in de wereld om ons heen. De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels bijna zes maanden en de verwachting is niet dat er op korte termijn een oplossing komt. De economische omstandigheden zijn uitdagend. In het eerste halfjaar was sprake van hoge inflatie, een snelle stijging van de rente op de kapitaalmarkten en dalende aandelenkoersen. Daarnaast is de druk in de zorg onverminderd hoog door inhaalzorg door Covid-19, is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en hebben we steeds vaker te maken met extreem weer. Al deze omstandigheden hadden effect op onze bedrijfsvoering en de financiële resultaten in het eerste halfjaar. Daarnaast geeft de verdere ontwikkeling van de financiële markten, de inflatie en de rente onzekerheid voor onze financiële resultaten voor het tweede halfjaar."


Resultaten eerste halfjaar 
Het resultaat over het eerste halfjaar van 2022 komt uit op €115 miljoen. Dat is lager dan het resultaat over dezelfde periode vorig jaar (€362 miljoen). De beleggingsopbrengsten zijn vanwege de ontwikkeling van de financiële markten €170 miljoen lager dan over het eerste halfjaar van 2021. Daarnaast is er een lager resultaat op onze zorgverzekeringsactiviteiten, onder meer vanuit hogere zorgkosten doordat de zorg weer volledig is opgestart, en omdat er geen aanvullende bijdrage meer is vanuit de catastroferegeling voor Covid-19. 


Het onderliggende verzekeringsresultaat is daarentegen van een goed niveau en wordt ondersteund door brede portefeuillegroei. Zo laten we ook dit halfjaar weer commerciële groei zien bij Zorg, Schade & Inkomen, Oudedagsvoorzieningen en onze Internationale activiteiten. Onze premie-inkomsten zijn hierdoor met ruim €1 miljard gegroeid. 

Mede door de portefeuillegroei in combinatie met lagere bedrijfskosten en een goed verzekeringsresultaat hebben we de schadelast van ruim €100 miljoen (na herverzekering) vanuit de februaristormen goed kunnen opvangen en is de combined ratio van onze Schade & Inkomenactiviteiten verder verbeterd naar 92,0%. 


Pensioen & Leven kent een belangrijk lager beleggingsresultaat door de effecten van de toegenomen rente en de gedaalde aandelenkoersen. In lijn met onze strategie worden geen nieuwe verzekeringscontracten afgesloten in onze pensioenportefeuilles en daarmee is de daling van de premie-inkomsten het gevolg van natuurlijk portefeuilleverloop. Kostenverlagingsinitiatieven en eerdere IT-investeringen hebben geleid tot kostenreductie in lijn met onze doelstellingen en de krimp van de portefeuille. 


Bij Oudedagsvoorzieningen is het resultaat gedaald. Met name Achmea Bank kent een lager resultaat vanwege de stijgende rente die een negatieve impact heeft op de rentemarge en een lagere waardering van een deel van de hypotheekportefeuille. De omzet van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Achmea Investment Management en Achmea Pensioenservices is met €14 miljoen verder gestegen, onder andere door nieuwe pensioenfondsklanten en waardeontwikkeling van vastgoed. Het totale beheerd vermogen van Achmea Investment Management en Syntrus Achmea Real Estate & Finance daalde ondanks de toevoeging van een aantal pensioenfondsen naar €201 miljard als gevolg van de lagere waardering door de gestegen rente en ontwikkeling van de financiële markten. 


Bij Internationaal is er een sterke premiegroei van 14% gerealiseerd. Ondanks deze groei is het resultaat hier gedaald. In Griekenland en Slowakije is het resultaat lager als gevolg van hogere schades door calamiteiten en een lagere zorgbijdrage. Daarnaast hebben we op groepsniveau een afwaardering gedaan van de resterende immateriële vaste activa voor onze activiteiten in Turkije gegeven de economische ontwikkelingen en hyperinflatie. 


Sterke positie 
We zijn goed op weg met de realisatie van onze strategie ‘De Kracht van Samen’. Onze solide kapitaalpositie geeft ons ruimte voor continue investeringen in groei en klantbediening, en het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Om onze doelen te behalen opereren we als één Achmea. We versterken de synergie in het bedrijf, optimaliseren onze balans, blijven investeren in de ontwikkeling van onze betrokken medewerkers, en realiseren schaalvoordelen op het gebied van data en technologie, innovatieve oplossingen en indirecte kosten. 


Naast groeimogelijkheden in Zorg en Schade & Inkomen zien we volop kansen bij Oudedagsvoorzieningen. Begin mei kondigden we de overname aan van de premiepensioeninstelling van ABN AMRO. Hiermee spelen we in op de kansen die het nieuwe pensioenakkoord biedt en versterken we onze positie op de werkgeversmarkt met onze Oudedagsvoorzieningen. We begeleiden onze institutionele klanten in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel met zowel vermogensbeheeroplossingen als pensioenservices. We blijven met nieuwe, innovatieve producten en oplossingen de dienstverlening aan onze miljoenen klanten doorlopend verbeteren. Daarnaast bouwen we onze internationale activiteiten verder uit met een focus op organische groei in de directe distributiekanalen, aanvullende gerichte acquisities en de uitrol van InShared in Duitsland. 


Onze positie om onze strategische ambities waar te maken, is en blijft onverminderd sterk. Ondanks de marktontwikkelingen blijft de solvabiliteit van de groep met 200% robuust. Qua marktpositie en klanttevredenheid handhaven we ons in de top en ook als werkgever komen we in diverse onderzoeken goed naar voren. Medewerkers en klanten hechten waarde aan onze initiatieven om onszelf en de samenleving duurzamer te maken. 


Achmea staat voor Duurzaam Samen Leven 
Samen met onze klanten, Vereniging Achmea, Rabobank en andere strategische partners werken we aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de domeinen gezondheid, wonen en werken, mobiliteit en inkomen voor nu, straks en later. Zo creëren we duurzame waarde voor klanten, medewerkers, het bedrijf én de samenleving. Dit doen we bijvoorbeeld op de woningmarkt door levensloopbestendige woonruimte te ontwikkelen, zoals het grote wooncomplex De Nieuwe Sint Jacob in Amsterdam, dat we in april openden. Over twintig jaar telt Nederland twee keer zoveel 75-plussers. Om aan de behoefte aan zorg en huisvesting te blijven voldoen, is maatwerk een must. Daarvoor zijn zo’n 500.000 nieuwe levensloopbestendige woningen nodig. Door woningen levensloopbestendig te maken, kan de druk op de (mantel)zorg verminderen en de doorstroming op de woningmarkt verbeteren. Vanuit onze expertise op vastgoed, zorg en pensioenen werken we samen met partners aan oplossingen. 


Achmea heeft sterke klimaatambities. We zijn op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030, klimaatneutrale investeringen in 2040 en klimaatneutrale producten en diensten in 2050. De bruto CO2-footprint van onze bedrijfsvoering komt in het eerste halfjaar van 2022 uit op 10,7 kton en ligt aanzienlijk lager dan de doelstelling. Recent hebben we onze score op de Eerlijke Verzekeringswijzer verbeterd naar een 7,4 en hiermee de top-3 positie vastgehouden. Op het gebied van biodiversiteit zetten we ons in door te investeren in de omgeving in en rondom onze panden, zoals op de campus in Apeldoorn, en zet Achmea Investment Management zich actief in voor het behoud en de verbetering van de biodiversiteit via de eigen beleggingsfondsen. 


Dank aan onze klanten en medewerkers 
Hoewel Covid-19 helaas nog niet achter ons ligt, konden we in het afgelopen halfjaar gelukkig weer vaker naar kantoor. Het geeft energie om elkaar weer vaker in levende lijve te kunnen ontmoeten. 


Ik ben trots op al onze medewerkers voor alle inspanningen in de afgelopen periode. In het bijzonder op de collega’s die veel extra uren hebben gedraaid om de ruim 80.000 stormschades zo snel als mogelijk af te wikkelen. Uiteraard ook veel dank aan onze klanten voor het begrip als het bij de afhandeling van deze schades soms wat langer duurde, en voor het blijvend hoge vertrouwen in onze dienstverlening.

Geplaatst op 12-08-2022

< VorigeVolgende >


Share on: