Uitspraak Hoge Raad zorgt voor doorbraak in woekerpolisaffaire

De Hoge Raad heeft op 11 februari 2022 in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl een uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Het verweer van Nationale Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het Hof Den Haag.

De Hoge Raad heeft vandaag antwoord gegeven op rechtsvragen die het Hof Den Haag heeft gesteld aan de Hoge Raad. Deze antwoorden van de Hoge Raad houden verband met een collectieve procedure die door de Vereniging Woekerpolis.nl wordt gevoerd tegen Nationale-Nederlanden over beleggingsverzekeringen. 

 

In deze procedure heeft het Hof aan de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over de uitleg van bepaalde principiële rechtsvragen die een rol spelen bij geschillen over beleggingsverzekeringen. De rechtsvragen gaan over de verhouding tussen de voor verzekeraars geldende specifieke regelgeving inzake de verstrekking van (pre)contractuele informatie bij beleggingsverzekeringen en het burgerlijk recht en de invloed daarop van het Europees recht.

 

De Hoge Raad stelt voorop dat het burgerlijk recht van toepassing is op de rechtsverhouding tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer. Het is aan de feitenrechter om te beoordelen of er naar burgerlijk recht verplichtingen bestaan tot het verstrekken van gegevens in aanvulling op de verplichtingen die uit de specifieke regelgeving voortvloeien, en zo ja welke. De Hoge Raad oordeelt dat eventuele aanvullende informatieverplichtingen moeten voldoen aan de criteria die het Hof van Justitie van de Europese Unie in 2015 heeft geformuleerd in het arrest NN/Van Leeuwen. 

 

Volgens de Hoge Raad moet de rechter beoordelen of die verplichtingen 1) betrekking hebben op gegevens die duidelijk en nauwkeurig zijn, 2) noodzakelijk zijn voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de beleggingsverzekering en 3) de verzekeraar in staat stellen met een voldoende mate van voorspelbaarheid vast te stellen welke aanvullende informatie hij dient te verstrekken en de verzekeringnemer kan verwachten. 

 

De uitspraak van vandaag heeft geen directe gevolgen voor klanten met een beleggingsverzekering. Het Hof Den Haag zal nu de collectieve procedure tussen de Vereniging Woekerpolis.nl en Nationale-Nederlanden hervatten. 

 

De uitspraak van de Hoge Raad brengt geen verandering in de eerder door Nationale-Nederlanden gepubliceerde opvattingen en conclusies met betrekking tot beleggingsverzekeringen. 

 

Nationale-Nederlanden blijft klanten benaderen om hen aan te moedigen hun beleggingsverzekering zorgvuldig te beoordelen.  Klanten die vragen hebben over hun beleggingsverzekering, kunnen terecht op https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Uw-Beleggingsverzekering.htm. Daar staan antwoorden op de meest gestelde vragen en mogelijkheden voor klanten met een beleggingsverzekering. 

Geplaatst op 11-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: