a.s.r. stelt nieuwe ambitieuze doelen voor 2022-2024

a.s.r. presenteert vandaag een update van de strategie en de nieuwe middellangetermijndoelstellingen voor 2022-2024 tijdens een virtuele bijeenkomst voor beleggers en analisten. Centraal in de strategie en de nieuwe (niet-)financiële doelstellingen staat duurzame waardecreatie voor alle stakeholders.

a.s.r. verwacht dit jaar de doelstellingen zoals deze zijn vastgesteld in 2018 in belangrijke mate te realiseren. De komende jaren bouwt a.s.r. voort op de succesvolle strategie van 2019-2021, met nieuwe ambitieuze financiële en niet-financiële doelstellingen, die ertoe moeten bijdragen dat a.s.r. tot de meest duurzame verzekeraars van Europa behoort.

De nieuwe financiële doelstellingen van a.s.r. voor de komende periode zijn:

 • Organische kapitaalcreatie (OCC) cumulatief € 1,7-1,8 miljard in de periode 2022-2024.
 • Introductie van progressief (‘licht groeiend’) dividend vanaf 2022, gebaseerd op dividend voor 2021 van ten minste € 2,40 per aandeel; minimaal 18% stijging van het dividend over 2021 ten opzichte van 2020.
 • Aandeleninkoopprogramma(1) (SBB) voor drie jaar voortgezet voor ten minste € 100 miljoen per jaar.
 • Solvency II ratio (standaard formule) comfortabel boven de managementdoelstelling van 160%.
 • Operationeel rendement op eigen vermogen van 12-14%.


De nieuwe niet-financiële doelstellingen zijn:

 • 65% reductie CO2-footprint(2) van de beleggingsportefeuille, inclusief de vastgoedbeleggingen en de
 • hypotheekportefeuille, in 2030.
 • Ten minste € 4,5 miljard impactbeleggingen op de balans in 2024.
 • Net Promoter Score - relationeel (NPS-r) boven het gemiddelde van de markt in 2024
 • Medewerkersbetrokkenheid(3): >85%
 • Reputatiemeting duurzame verzekeraar: >40%


De nieuwe ‘business’ financiële doelstellingen:

 • Combined ratio van het Schade-segment (excl. Zorg) van 93-95%.
 • Organische groei van de bruto geschreven premies van het Schade-segment (excl. Zorg) met 3-5%.
 • Operationeel resultaat van het Leven-segment ten minste € 700 miljoen tot aan 2024.
 • Operationele kosten van het Leven-segment tussen 40-50 basispunten van basisvoorziening Leven.
 • Gecombineerd operationeel resultaat van ‘fee-based’(4) bedrijfsonderdelen meer dan € 80 miljoen in 2024.


Jos Baeten, CEO van a.s.r.: "We zijn zeer tevreden over de duurzame waardecreatie die we in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. Dankzij een gedisciplineerde uitvoering van onze strategie verwachten we onze doelstellingen voor de middellange termijn te bereiken of zelfs te overtreffen. Onze sterke balans stelt ons in staat om met succes organische groei te realiseren en te groeien door gerichte overnames. De waardering van onze klanten en het intermediair is toegenomen, evenals de betrokkenheid van onze medewerkers. Daarnaast dragen wij nadrukkelijk bij aan een meer duurzame samenleving, bijvoorbeeld met onze impactinvesteringen en a.s.r. Vitality waarmee wij dagelijks bewegen en een gezonde levensstijl aanmoedigen. We zijn blij met de erkenning die a.s.r. hiervoor krijgt. Dit past bij onze ambitie om een van de meest duurzame verzekeraars in Europa te zijn.

Onze sterke prestaties van de afgelopen jaren en ons vertrouwen in onze strategie vormen de basis voor zowel de ambitieuze financiële en de niet-financiële doelstellingen voor de periode 2022 - 2024. De strategie voor de komende jaren is een aanscherping van de huidige succesvolle strategie, een evolutie en geen revolutie.

We zien nadrukkelijk mogelijkheden voor winstgevende groei in Schade, Inkomen, Asset Management en Pensioenen DC. De doelstelling voor de combined ratio hebben we aangescherpt naar 93-95%. Daarbij verwachten we jaarlijks 3-5% groei van de premies bij Schade en Inkomen te realiseren. In het segment Leven verwachten we een stabiel operationeel resultaat van meer dan € 700 miljoen voor de komende jaren, waarin het effect van de geleidelijke uitloop van de Individueel leven-portefeuille is meegenomen. Daarnaast verwachten we dat onze fee-based bedrijfsonderdelen goed blijven presteren en meer dan € 80 miljoen operationeel resultaat zullen realiseren in 2024.

De doelstelling voor organische kapitaalgeneratie laat een duidelijke stijging zien. Over de periode 2022-2024 verwachten wij € 1,7 – 1,8 miljard aan organisch kapitaal te genereren. Dit kapitaal kunnen we aanwenden voor verdere organische groei, overnames, optimalisatie van de beleggingsportefeuille en uiteraard dividend. In dat kader introduceren we met ingang van volgend jaar een progressief dividend. Dit wordt gebaseerd op het dividend van 2021, met de intentie dat het vanaf dat niveau, conform het dividendbeleid, licht stijgend zal zijn. Het dividend over 2021 zal ten minste € 2,40 per aandeel bedragen, een stijging van minimaal 18% ten opzichte van 2020. Dit is een resultaat van de sterke performance van onze bedrijfsonderdelen, deels gedreven door de ontwikkeling van COVID-19, waardoor het operationele resultaat van 2021 beduidend hoger uitkomt dan het voorgaande jaar.

Met onze duurzame beleggingsportefeuille willen we actief bijdragen aan de energietransitie. We hebben ons daarbij tot doel gesteld de CO2 footprint van onze beleggingen in 2030 met ten minste 65% te verlagen ten opzichte van 2015. a.s.r. is aangesloten bij het Net Zero Asset Managers initiatief en heeft daarbij de doelstelling om de beleggingsportefeuille koolstofarm te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast richten we ons met impactinvesteringen op beleggingen die ook sociaal rendement opleveren en daarmee onze positieve bijdrage aan de maatschappij vergroten. In 2024 willen we ten minste € 4,5 miljard aan impactinvesteringen op de balans hebben staan. Om onze rol van duurzame verzekeraar verder te onderstrepen hebben we ons recentelijk aangesloten bij de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Hierbij hebben we ons gecommitteerd om de CO2-footprint van onze verzekeringsverplichtingen terug te brengen naar net-zero in 2050.

De doelstellingen zijn uitdagend voor de Nederlandse markt en vormen een goede balans tussen duurzame waardecreatie en winstgevende groei.

Bij de uitvoering van onze strategie blijven we vasthouden aan onze strikte financiële discipline, waarbij waarde boven volume een belangrijk uitgangspunt is. Aandacht voor het beheersen van kosten en financiële soliditeit is essentieel voor het voortzetten van onze sterke prestaties. Het behoud van een sterke balans met financiële flexibiliteit biedt ruimte voor winstgevende groei. We blijven kapitaal verantwoord inzetten. Voortbordurend op de succesvolle overnames in de afgelopen jaren blijven we de mogelijkheden voor overnames van met name van kleine en middelgrote verzekeraars en het consolideren van levenportefeuilles actief nastreven. Als er geen mogelijkheden zijn voor een winstgevende inzet van kapitaal zullen we, onder voorwaarden, kapitaal aan aandeelhouders teruggeven."

Voetnoten:

1. Mits Solvency II ratio (SF) > 175%, waarde creërende M&A transacties krijgen voorrang
2. Basisjaar 2015
3. Jaarlijks onderzoek van Denison
4. Asset Management en Distributie & Services

Geplaatst op 07-12-2021

Volgende >


Share on: