Verbond benadrukt waarde van zelfregulering in de Gedragscode Behandeling

In de laatste ontwikkelingen binnen de verzekeringssector heeft de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) centraal gestaan. Deze code, die richtlijnen bevat voor de afhandeling van letselschades, heeft een cruciale rol gespeeld in het waarborgen van eerlijke en rechtvaardige behandeling van slachtoffers. Onlangs heeft de minister van Financiën voorgesteld om de procedurele regels in de GBL wettelijk vast te leggen via het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2024. Het Verbond van Verzekeraars heeft hierop gereageerd via een internetconsultatie en benadrukt enkele belangrijke overwegingen.

De Gedragscode Behandeling Letselschade werd in 2006 geïntroduceerd en onderging revisies in 2010 en 2012 onder coördinatie van De Letselschaderaad. De kerngedachte achter de GBL is het harmoniemodel, waarbij alle betrokken partijen zich committeren aan het centraal stellen van het belang van het slachtoffer. De GBL fungeert als richtlijn voor de praktijk en heeft niet als primair doel om wettelijk te worden verankerd. Deze benadering maakt het mogelijk de code periodiek aan te passen aan nieuwe inzichten en veranderende praktijken, wat ervoor zorgt dat de GBL altijd actueel en relevant blijft.
 
Het Nationaal Keurmerk Letselschade speelt een essentiële rol door een overzicht te bieden van alle partijen in de branche die voldoen aan de kwaliteitsnormen. Deze partijen worden regelmatig geaudit om te waarborgen dat zij de codes en richtlijnen van De Letselschaderaad naleven, waaronder de Gedragscode Behandeling Letselschade. Het Verbond van Verzekeraars onderstreept het bestaande functionerende auditeringsproces als een effectieve waarborg voor de naleving van de GBL. Dit systeem is van toepassing op alle verzekeraars met een vestiging in Nederland.
 
Deze aanpak biedt een sterke garantie voor de correcte implementatie van de GBL, in tegenstelling tot het louter wettelijk vastleggen van bepaalde elementen van de Gedragscode. Het is van belang op te merken dat wanneer de GBL alleen voor één partij wettelijk wordt vastgelegd, dit kan leiden tot tegenstrijdige en contraproductieve effecten. Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat het dynamische karakter van de GBL en de autonomie van alle betrokken partijen, inclusief slachtofferorganisaties, om zelfregulering te bevorderen, behouden moeten blijven. Dit biedt de flexibiliteit om de behandeling van letselschade voortdurend te verbeteren op basis van veranderende behoeften van slachtoffers. Het succesvol afhandelen van letselschade vereist nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, en het wettelijk verankeren van slechts enkele aspecten zonder de integriteit van het geheel te waarborgen, kan in strijd zijn met het belang van de slachtoffers.

Lees HIER de ingediende reactie van het Verbond van Verzekeraars op de internetconsultatie.
Geplaatst op 27-10-2023

< VorigeVolgende >


Share on: