Wetsvoorstel notificatieregeling: een belangrijke stap in de verduurzaming

Veel VvE’s zijn huiverig om laadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen in inpandige parkeergarages vanwege het vermeende brandgevaar. Dat belemmert de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Het wetsvoorstel 'notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars' moet deze belemmering wegnemen. In deze bijdrage gaan Sanne Schauwaert en Maurits Oudenaarden (beide advocaat bij Kennedy Van der Laan) kort in op dit wetsvoorstel en de (verzekeringsrechtelijke) implicaties daarvan.


Foto: Maurits Oudenaarden

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Begin 2022 waren er ruim 390.000 elektrische en plug-in hybride auto’s geregistreerd in Nederland en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. Het kabinet streeft ernaar dat uiterlijk in 2030 alle nieuw verkochte auto’s in Nederland emissievrij zijn. De doelstelling is om in dat jaar in totaal 1,9 miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben. Dat betekent dat er 1,7 miljoen oplaadpunten nodig zijn.
Op dit moment zijn er echter de nodige belemmeringen aan het plaatsen van oplaadpunten, vooral in gemeenschappelijke ruimten van VvE’s. Het wetsvoorstel Notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars (de notificatieregeling) moet hierin verandering brengen.
 
Belemmeringen bij plaatsing van oplaadpunten
Een groot aantal huishoudens heeft geen eigen oprit waarop een oplaadpunt kan worden geplaatst. Zij zijn dan ook afhankelijk van een openbaar oplaadpunt, dan wel – in het geval van appartementseigenaren – een oplaadpunt in de gemeenschappelijke ruimten, zoals bijvoorbeeld in een ondergrondse parkeergarage. 

Bij VvE-besturen bestaat veel argwaan tegenover deze oplaadpunten. Dit komt vanwege zorgen over de brandveiligheid van elektrische auto’s. Hoewel uit onderzoek blijkt dat elektrische auto’s niet brandgevaarlijker zijn dan auto’s met een brandstofmotor, is een brand in een elektrische auto doorgaans wel een stuk heviger en is het ook lastiger om een dergelijke brand te blussen. Veel VvE-besturen staan de plaatsing van oplaadpunten in ondergrondse parkeergarages daarom niet toe, of alleen onder strikte voorwaarden. Dit vormt een belemmering voor de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark.
 
Wetsvoorstel notificatieregeling 
Om deze belemmering weg te nemen, is het wetsvoorstel notificatieregeling ingediend. De notificatieregeling bepaalt dat als een appartementseigenaar een oplaadpunt in een gemeenschappelijke ruimte wil plaatsen, hij het VvE-bestuur hiervan in kennis moet stellen (de notificatie). Wanneer deze notificatie is gedaan en tevens is voldaan aan de in de notificatieregeling gestelde voorwaarden, kan het VvE-bestuur de plaatsing van het oplaadpunt niet weigeren. Toestemming van het VvE-bestuur is dus niet langer nodig. De voorwaarden voor plaatsing van een oplaadpunt zullen bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden vastgesteld. Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is hoe deze voorwaarden er precies uit gaan zien, is de verwachting dat deze voorwaarden onder meer betrekking zullen hebben op de brandveiligheid, de wijze waarop de kennisgeving plaatsvindt en verdeling van de kosten. De verwachting is dat de notificatieregeling per 1 juli 2023 in werking zal treden. 

 Verzekeringsrechtelijke implicaties
Op dit moment is het zo dat verzekeraars aanvullende voorwaarden kunnen stellen aan de plaatsing van een oplaadpunt. Onduidelijk is of dit na invoering van de notificatieregeling nog steeds kan. Mocht dit het geval zijn, dan roept dit diverse vragen op, zoals: wat nu als de betreffende appartementseigenaar wel voldoet aan de voorwaarden uit de notificatieregeling, maar niet aan eventueel door de verzekeraar gestelde aanvullende voorwaarden. Mag het VvE-bestuur de plaatsing van het oplaadpunt dan alsnog weigeren? En kunnen de kosten van deze aanvullende voorwaarden volledig worden doorbelast aan de betreffende appartementseigenaar, ook als deze mede ten behoeve van de overige appartementseigenaren zijn gemaakt? 
 
Tot slot
Het wetsvoorstel notificatieregeling is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Tegelijkertijd roept dit wetsvoorstel diverse (verzekeringsrechtelijke) vragen op, waarop het antwoord op dit moment nog moeilijk te geven is. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Het zou in ieder geval helpen wanneer verzekeraars de door hen te stellen voorwaarden aan de plaatsing van oplaadpunten zoveel mogelijk laten aansluiten op de voorwaarden uit de notificatieregeling. Op die manier is het voor appartementseigenaren duidelijk onder welke voorwaarden zij een oplaadpunt kunnen plaatsen en kan het met de notificatieregeling beoogde doel – het wegnemen van belemmeringen voor het plaatsen van oplaadpunten en verdere verduurzaming van het Nederlandse wagenpark – ook daadwerkelijk worden bereikt.
Bron Kennedy Van der Laan - Sanne Schauwaert en Maurits Oudenaarden
Geplaatst op 08-03-2022

Volgende >


Share on: