Wouter Koolmees positief over inzet WGA-verzekeraars

Minister Wouter Koolmees (SZW) is positief over de inzet van verzekeraars voor preventie en re-integratie bij arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. "Ik zie daarin een positieve, maar ook noodzakelijke ontwikkeling", schrijft Koolmees aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op twee onderzoeken die in opdracht van Sociale Zaken zijn uitgevoerd naar het functioneren van de WGA-markt.

Werkgevers kunnen het arbeidsongeschiktheidsrisico onderbrengen bij het UWV of bij een private verzekeraar, waarmee een zogeheten 'hybride' markt is ontstaan, en waarbij UWV en private verzekeraars elkaar idealiter scherp houden. In de eerste jaren na invoering leidden substantiële onevenwichtigheden in het stelsel echter tot aanzienlijke schommelingen tussen publiek en privaat. Ook was er sprake van gebrekkige gegevenslevering en foutieve prognoses. De focus op passieve schadelastbeheersing in de eerste jaren was dan ook geen vrijwillige keuze van verzekeraars, maar een direct gevolg van de onevenwichtige vormgeving van het hybride stelsel. Pas met de reparatie van het stelsel in 2017 kon gewerkt worden aan een duurzame samenwerking tussen partijen op het gebied van preventie en re-integratie. Het is goed te constateren dat dit direct vruchten afwerpt. 

Alle onderzochte verzekeraars hebben volgens het onderzoeksbureau APE actief beleid op preventie en re-integratie en leveren daarmee een belangrijke rol om te voorkomen dat mensen ziek worden of arbeidsongeschikt raken, en als dat onverhoopt niet lukt, hen te helpen om weer te re-integreren. En waarbij de minister verwacht dat de effectiviteit van deze aanpak de komende jaren zichtbaar zal worden, zien verzekeraars hiervan het effect nu al terug in hun gegevens. Dit is uiteindelijk in het belang van werkgevers en werknemers. Het Verbond gaat graag met de minister in gesprek over onder meer zijn wens mogelijkheden tot verdere innovatie te bespreken.

Geplaatst op 28-05-2019


Share on: