Winst met forse groei premievolume in 2018 voor De Vereende

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Vereende staat dat in 2018 het premievolume van de verzekeringsportefeuille van de Vereende wederom fors is toegenomen met bijna 30%. Veel aandacht is uitgegaan naar het managen van deze groei, zowel in operationele zin met het op peil houden van de klanttevredenheid, als in financiële zin met het op peil brengen van de winstgevendheid en de solvabiliteit. Stevige premieverhogingen bleken noodzakelijk, naast het herzien van de herverzekeringsstructuur.

Financieel herstel

De inspanningen hebben geleid tot het herstel van het resultaat van de Vereende. Het verlies van € 4,3 miljoen in 2017 is omgebogen naar een positief resultaat van € 2,0 miljoen. De solvabiliteitsratio is gestegen van 134% naar 144%.
 
“Wij kijken met gepaste tevredenheid terug op 2018. In de vooruitblik voor 2018 gaven wij al aan dat wij voor een lastige balanceer act stonden. Wij realiseren ons dat het geven van een goede invulling aan onze maatschappelijke rol in combinatie met de gewenste financiële stabiliteit ook in 2019 voor iedereen die bij de Vereende betrokken is de nodige uitdagingen met zich mee zal brengen. De mooie scores op het gebied van klanttevredenheid, de sterk stijgende omzet in combinatie met fors verbeterde financiële ratio’s bevestigen ons gevoel dat we door moeten op de ingeslagen weg”, aldus Ingrid Visscher, directeur van de Vereende.
 

Vooruitblik

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd kijkt de Vereende vol vertrouwen vooruit naar de toekomst en ziet een mooie, relevante plek voor de Vereende in de verzekeringsmarkt. De Vereende houdt rekening met een verdergaande groei. De verwachting is dat de ontwikkeling waarbij verzekeraars steeds scherper en gedifferentieerder zullen tariferen en de uitval groter wordt, zich verder zal doorzetten. Hiermee blijft de positie van de Vereende als verzekeraar in de markt belangrijk voor het opvangen van risico’s (met name particulieren en MKB) die niet bij de reguliere verzekeraars terecht kunnen. Al snel wordt er dan gekeken naar de ‘vangnetrol’, waarbij de Vereende dekking biedt aan verzekerden die elders, bijvoorbeeld vanwege schadeverloop, niet meer terecht kunnen. Daarnaast ziet de Vereende ook een nadrukkelijke ‘kraamkamerrol’ voor zichzelf. Regelmatig krijgt de verzekeraar risico’s aangeboden die geen plaats in de reguliere verzekeringsmarkt krijgen, omdat het nog niet eerder aangeboden risico’s zijn. Juist door de uitgebreid aanwezige verzekeringskennis binnen de Vereende en de mogelijkheid ambachtelijk te accepteren, komen marktpartijen snel bij de Vereende uit.
 

Onderzoek solidariteit

Door bijvoorbeeld big data ontwikkelingen hebben verzekeraars steeds meer mogelijkheden om de premies van een verzekering af te stemmen op het daadwerkelijke risico van de verzekerde. Deze ontwikkeling is logisch en begrijpelijk, maar kan de solidariteit op termijn ondermijnen. De Vereende, dat als vangnet en kraamkamer een maatschappelijke rol heeft, heeft solidariteit hoog in het vaandel staan. Daarom heeft de Vereende een onderzoek laten uitvoeren naar de solidariteit in Nederland. Uit het onderzoek bleek dat Nederlanders solidair willen zijn met mensen die een hogere premie moeten betalen vanwege een hoger risico. Wel zijn de respondenten beduidend minder solidair wanneer een hoger risico is gebaseerd op het eigen gedrag (zoals schadeverleden of fraude) dan wanneer verzekeringsnemers geen directe invloed hebben op het hogere risico (zoals leeftijd of postcode).
 
Geplaatst op 28-05-2019


Share on: