Ledenvergadering NVGA in teken van actualiteit

De altijd goed bezochte ledenvergadering van de NVGA vond ditmaal plaats in het Louwman Museum in Den Haag op woensdagochtend 10 april. De belangrijkste onderwerpen die ter sprake kwamen, hielden uiteraard verband met de actuele issues in volmachtland. NVGA-voorzitter Ron Gardenier nam daarop een voorschot in zijn openingstoespraak die u hier aantreft.

Beste leden,
 
Mede namens mijn collega-bestuursleden heet ik u van harte welkom in het Louwman Museum in Den Haag om onze ledenvergadering bij te wonen. Wij hebben dit jaar niets aan het toeval overgelaten door een locatie te kiezen waar wij in ieder geval niet verrast kunnen worden door extreme weersomstandigheden zoals vorig jaar het geval was.
 
Beste leden, vandaag is voor ons wel een bijzondere dag. Feitelijk geldt dit natuurlijk voor iedere jaarvergadering want dat is het moment waarop wij aan u verantwoording afleggen over de geleverde prestaties in het afgelopen verenigingsjaar maar toch heeft die van vandaag iets bijzonders. Wij kunnen nl. eindelijk de nieuwe risicodrager aan u presenteren met wie wij al bijna een jaar in gesprek zijn en daar willen wij graag ruim de tijd voor nemen.
 
Na deze presentatie gaan wij heerlijk lunchen waarna wij zullen starten met de Marktmiddag die wij samen met het Verbond van Verzekeraars organiseren en als thema heeft gekregen “Samen Vooruit”.
Tijdens dit event zullen tevens onze businesspartners, de toezichthouders en (landelijke) vakpers aanwezig zijn. En ook dit jaar is de belangstelling weer overweldigend  en hebben wij vrijdag het loket moeten sluiten omdat alle beschikbare plaatsen bezet zijn. Ofwel Volmacht is nog steeds hot en happening.
 
Dan zoals gebruikelijk een korte terugblik op de bereikte resultaten in het afgelopen verenigingsjaar:
 
Uitwerking Position Paper
Vorig jaar meldde ik u dat de agenda voor het verenigingsjaar 2018/2019 voor een belangrijk deel gedomineerd zou worden door de uitwerking en implementatie van ons Position Paper,  omdat feitelijk alle belangrijke dossiers hierin geborgd zijn. 
Het bestuur heeft voor alle pijlers actieplannen uitgewerkt en waar nodig volgorde in prioriteit aangebracht. Tijdens de vergadering zullen de portefeuillehouders die belast zijn met de uitwerking verslag doen van de bereikte resultaten per pijler. Vanzelfsprekend zijn wij er nog niet maar er is een mooie voortgang geboekt.

Er was echter een dossier dat bijzonder veel tijd gevergd heeft van het bestuur en onze Commissie Juridische Zaken. Dit betrof de borging van het AVG artikel in de VSV 2018. De discussie betrof de rol van de gevolmachtigde zijnde verwerker dan wel verwerkersverantwoordelijke, waarbij het Verbond van Verzekeraars zich op het standpunt stelde dat de gevolmachtigde gezien zou moeten worden als verwerker sec geredeneerd vanuit een uitbestedingsrelatie. Dit was ook de  reden waarom het Verbond niet akkoord ging met de VSV 2018. Voor ons als vereniging stond echter onomstotelijk vast dat wij in de keten gepositioneerd dienen te worden als verwerkersverantwoordelijke en dat e.e.a. ook als zodanig vastgelegd zou moeten worden in de VSV 2018. Na over en weer advocaten geconsulteerd te hebben, is deze discussie inmiddels beslecht en is aangegeven dat de gevolmachtigde wel wordt beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de privacywetgeving maar alleen wanneer er nadere bepalingen over de data aan de VSV worden toegevoegd. Hierover zijn wij nog in gesprek maar dit is zeker geen ‘walk in the park’. Ik kan op dit moment dan ook nog geen verwachting uitspreken wanneer de VSV 2019 beschikbaar zal komen.
 
Presentatie nieuwe risicodrager
Een van de pijlers van ons Position Paper beschrijft de consolidatie van verzekeraars en de toename van onverzekerbare risico’s.
De NVGA ziet het als haar taak om binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmachtverzekeraar de Nederlandse markt te betreden. Meer verzekeraars betekent meer concurrentie. En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking in de vorm van nieuwe producten en diensten én meer keuzemogelijkheden voor consumenten, bedrijven en instellingen. Dit is een meerjaren traject gebleken en wij hebben een lange adem nodig gehad. Ik ben dan ook echt verheugd dat wij u na afloop van deze Ledenvergadering een nieuwe risicodrager kunnen presenteren die actief zal worden in de Nederlandse markt, sec voor gevolmachtigden en exclusief voor NVGA-leden. De aanhouder wint, kunnen wij wel zeggen en wij gaan verder. Er loopt nog een ander traject met eveneens een buitenlandse verzekeraar en we zijn ervan overtuigd dat ook deze partij de eindstreep gaat halen.
 
Duurzaam winstgevende portefeuille
Een jaarlijks terugkerend aandachtspunt is het realiseren van een duurzaam winstgevende portefeuille, voor ons maar ook voor onze businesspartners. Arie van den Berg neemt ons straks mee in de ontwikkeling maar wij kunnen stellen dat de ingezette trend in 2017 ook in 2018 is voortgezet. Naast een fantastische groei van ruim 10% zet ook de dalende trend van de CRvp door in 2018.
Deze groei van het marktaandeel in volmacht, ruim 4 miljard, heeft echter ook een keerzijde want het belang van onze distributievorm in de totale keten is zo groot geworden dat wij steeds prominenter op de jaarkalender verschijnen bij de toezichthouders DNB en AFM. Dit geldt dus ook voor 2019 waar zowel  DNB als de AFM onderzoeken hebben aangekondigd.
Om u deelgenoot te maken van de urgentie lees ik u graag de letterlijke passage van DNB hierover voor:

Beheersing volmachten (schadeverzekeraars)
Het distribueren van verzekeringen via volmachten is de afgelopen jaren toegenomen. Een goede risicobeheersing van volmachten is essentieel omdat een volmachtconstructie de meest vergaande vorm van uitbesteding is. Onvoldoende risicobeheersing van volmachten kan grote financiële consequenties en reputatieschade hebben voor verzekeraars. Tevens zijn er signalen dat volmachtportefeuilles met Nederlandse verzekerden steeds meer worden ondergebracht bij buitenlandse verzekeraars.
In 2019 wil DNB vaststellen of de risico’s van het volmachtkanaal adequaat beheerst worden door de verzekeraar. Specifieke aandacht besteden we daarbij aan risico’s in relatie tot datakwaliteit en uitbesteding. Indien uit het onderzoek blijkt dat de risicobeheersing sectorbreed onvoldoende effectief is, zal DNB in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) nadere guidance geven of ander instrumentarium inzetten om de sector aan te zetten tot verbetering.
 
Los hiervan zijn een professionele inrichting, adequate risicobeheersing, een duurzaam rendement en een goede datakwaliteit de bouwstenen voor een duurzame toekomst van ons kanaal.
 
Dossier datakwaliteit
Het dossier datakwaliteit zal de komende jaren nog veel aandacht vragen. Hierin is zeker voortgang geboekt, maar er moet nog veel werk worden verricht en een vergaande standaardisatie van labels en velden is vereist om dit traject tot een goed einde te brengen.
Dit jaar zal een groot project datakwaliteit gestart worden waar wij u tijdens de vergadering nader over zullen informeren.
 
Deltaplan Volmacht
In het afgelopen verenigingsjaar zijn zowel door de NVGA als door het Verbond Position Papers uitgebracht. Op een aantal onderdelen vinden wij elkaar, maar er zijn ook thema’s die afzonderlijk van elkaar geïmplementeerd zullen worden. Onlangs zijn wij  gestart met een nadere verkenning en het doel is om in de zomer de contouren van een zgn. Deltaplan Volmacht gereed te hebben. We moeten elkaar als businesspartners beter weten te vinden. We moeten meer mét en minder afzonderlijk van elkaar doen.
Vanmiddag tijdens onze gezamenlijke Marktmiddag Volmachten zal aan deze gezamenlijke doelen aandacht worden besteed maar ook tijdens de ledenvergadering zullen wij alvast enkele onderwerpen nader toelichten.

Last but not least hebben wij ook binnen onze vereniging te maken met een consolidatie van volmachtbedrijven, deels door verkoop maar ook door bundeling van krachten.
Dit betekent een inkrimping van het aantal leden maar daarmee ook een vermindering van onze jaarlijkse contributie-inkomsten.
Wanneer wij ons marktaandeel uitdrukken in een percentage van de totale markt en vervolgens de beschikbare middelen om projecten uit te voeren in beschouwing nemen dan kunnen wij helaas niet anders concluderen dat hier sprake is van een mismatch. Door de omvang van ons kanaal worden wij, zoals al eerder gememoreerd, ook verplicht gesteld om te voldoen aan de toenemende eisen vanuit wet- en regelgeving met een stijging van de projectkosten als resultaat. Dit betekent helaas ook dat dit consequenties heeft voor de contributiebijdrage van de vereniging. Hierover heeft u documenten ontvangen, waar de penningmeester straks op in zal gaan.
 
Rest mij u een boeiende en inspirerende volmachtdag toe te wensen en ik verklaar hiermee deze Ledenvergadering voor geopend. 

Ron Gardenier
Geplaatst op 12-04-2019


Share on: