a.s.r. boekt sterk resultaat in 2018

2018 was voor a.s.r. wederom een goed jaar. Het operationele resultaat is hoger dan dat van 2017, wat het beste resultaat tot nu toe was. Alle doelstellingen die bij de beursintroductie in 2016 zijn gesteld zijn behaald of overtroffen. Hiermee laat a.s.r. zien dat duurzaam ondernemen en winstgevende groei goed samen kunnen gaan.


Operationeel resultaat boven recordjaar 2017; alle middellange termijn doelstellingen behaald

 • Operationeel resultaat stijgt met 2,0% tot € 742 miljoen (2017: € 728 miljoen). De impact van de januaristorm (€ 30 miljoen) wordt ruimschoots gecompenseerd door hogere resultaten in de andere segmenten, voornamelijk door de acquisitie van Generali Nederland (circa € 40 miljoen).
 • In H2 2018 is het operationele resultaat met 5,6% gestegen tot € 363 miljoen (H2 2017: € 343 miljoen).
 • Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 14,2% over 2018, ruim boven de doelstelling ‘tot 12%’. Combined ratio bedraagt 96,5%, beter dan de doelstelling van 97%. Dit is inclusief de impact van de januaristorm
 • (1%-punt).
 • Operationeel resultaat in het segment Schade bedraagt € 145 miljoen, een daling ten opzichte van vorig jaar (€ 172 miljoen).
  Operationeel resultaat in het segment Leven stijgt met 4,9% tot € 664 miljoen, met name door de bijdrage van de geacquireerde levenactiviteiten van Generali Nederland.
 • Nettoresultaat bedraagt € 655 miljoen (2017: € 906 miljoen). De daling van het nettoresultaat is voornamelijk gedreven door een eenmalige beleggingswinst in 2017.

 

Stijging dividend geeft vertrouwen weer in vooruitzicht voor 2019

 • Voorgesteld dividend stijgt met 6,7% naar € 245 miljoen, de payout-ratio is verhoogd naar 48% van het netto operationele resultaat (na aftrek van de coupons voor hybride instrumenten) en reflecteert het vertrouwen van het management in 2019.
 • Dividend per aandeel stijgt met € 0,11 naar € 1,74 (2017: € 1,63).
 • Rekening houdend met reeds uitgekeerd interim-dividend (€ 0,65) resteert een slotdividend van € 1,09 per aandeel.

 

Robuuste balans en blijvend sterke solvency II-ratio

 • Solvency II-ratio (standaardformule) per 31 december 2018 bedraagt 204% voor en 197% na voorgesteld dividend (2017: 196% na dividend). Hierin is de impact van de toekomstige belastingverlagingen verwerkt (-6%-punt).
 • Organische kapitaalcreatie bedraagt € 372 miljoen, gelijk aan 10% van het vereiste kapitaal.
 • Solvency II-kapitaalspositie zeer robuust: 85% bestaat uit tier 1-kapitaal, financiële flexibiliteit is sterk met een ‘headroom’ in tier 1 van € 843 miljoen en in tier 2 en 3 gezamenlijk van € 718 miljoen.
 • Financial leverage bedraagt 26,7% en is ruim onder het plafond van 30%.
 • Liquiditeitspositie van de holding bedraagt € 394 miljoen, ruim voldoende voor de dekking van verwachte dividendbetalingen, coupons en overige holdinguitgaven voor 2019.

 

Solide business performance

 • Bruto geschreven premies in segment Schade stijgen met € 435 miljoen tot € 3.014 miljoen, zowel door solide organische groei van 4.7% als door de acquisitie van Generali Nederland (€ 314 miljoen).
 • Bruto geschreven premies in het segment Leven stijgen van € 1.453 miljoen naar € 1.566 miljoen, voornamelijk door de bijdrage van Generali Nederland, hogere bruto geschreven premies in Pensioen (met name in DC). Deze ontwikkelingen overtreffen de daling in Individueel Leven.
 • Beheerd vermogen voor derden stijgt met € 1,7 miljard voor a.s.r. vermogensbeheer en a.s.r. vastgoed gezamenlijk tot € 16,0 miljard (2017: € 14,3 miljard). Het ASR Hypotheekfonds groeit met € 1,3 miljard en heeft inmiddels € 2,3 miljard gecommitteerd extern vermogen onder beheer.
 • Activiteiten die fee-inkomsten genereren laten goede voortgang zien en droegen € 41 miljoen bij aan het operationele resultaat, ongeveer 1%-punt organische kapitaalgeneratie in 2018.

 

Executie van strategie op koers

 • Verdere verbetering dienstverlening leidt tot stijging van de Net Promoter Score (NPS), van +40 naar +42.
 • Integratie van Generali Nederland verloopt voorspoedig, bijdrage aan operationeel resultaat is hoger dan verwacht.
 • Acquisitie van Loyalis aangekondigd in december. Op schema om de closing in de eerst helft 2019 te realiseren, onder voorbehoud van goedkeuring van DNB.
 • a.s.r. bank is in de tweede helft van 2018 gekwalificeerd als ‘non-core’.
 • Wijziging van bestuursstructuur voor effectievere besluitvorming o.a. door de inrichting van het Business Executive Committee voor directere betrokkenheid van de senior managers van de productlijnen. Effectief vanaf 1 februari 2019.
 • Discovery, een gerenommeerde internationale financiële dienstverlener, verleent a.s.r. het exclusieve recht om het Vitality-programma gericht op duurzame inzetbaarheid aan klanten in Nederland aan te bieden.
 • De implementatie van IFRS 9 en 17 maakt goede vorderingen. Om gedurende de transitie stabiliteit te waarborgen is een roulatie van de externe accountant inmiddels in voorbereiding.

 

Bestuursvoorzitter Jos Baeten ‘2018 was voor a.s.r. wederom een goed jaar. Ons operationele resultaat is hoger dan dat van 2017, wat ons beste resultaat tot nu toe was. We hebben alle doelstellingen die we bij onze beursintroductie in 2016 hebben gesteld behaald of overtroffen. We laten daarmee zien dat duurzaam ondernemen en winstgevende groei goed samen kunnen gaan.

 

a.s.r. doet dat met onderscheidende, innovatieve producten en diensten die goed aansluiten op behoeften van klanten en die nuttig zijn voor de samenleving. Bij AOV en Zorg hebben we veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en zzp’ers. We hebben in dit domein onze positie verder verstevigd met de aangekondigde voorgenomen overname van Loyalis. We zien een toenemende belangstelling voor onze ‘Langer mee AOV’, die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betaalbaar en mogelijk maakt voor ‘zware’ beroepen die moeilijk of alleen heel duur verzekerbaar zijn.

 

Bijzonder trots ben ik dat we voor onze AOV- en Zorg-klanten een exclusieve samenwerking met Discovery kunnen aankondigen. Samen lanceren we dit jaar a.s.r. Vitality, een concept dat onze klanten kan helpen bij een gezonder en vitaler leven. Daarmee zetten we nog sterker in op bewustwording en preventie en beschikken we binnen onze arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen over integrale oplossingen gericht op preventie, re-integratie en schadebehandeling.

 

Financiële duurzaamheid is voor a.s.r. een belangrijk thema bij het aanbieden van producten en diensten die nauw aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Zo hebben we als eerste in Nederland succesvol een 40-jaars hypotheek geïntroduceerd. We zijn verheugd over de belangstelling voor deze nieuwe hypotheek, die starters meer kansen biedt op de woningmarkt en die goed aansluit op een steeds latere pensioendatum voor werkenden. We hebben ook een platform gelanceerd om de financiële zelfredzaamheid van vrouwen te stimuleren.

 

Bij Schade zien we de waardering van klanten voor ons Vernieuwde Voordeel Pakket toenemen. In 2018 is de verkoop van dit succesvolle schadeproduct met 25% gestegen tot meer dan 70.000 in totaal. Ook onze Doorgaan-propositie, een combinatie van een AOV en een zorgverzekering, is succesvol. Inmiddels hebben meer dan 52.000 zzp’ers en ondernemers deze combinatieverzekering afgesloten.

 

Bij Pensioen zijn de nieuwe premies van het Werknemers Pensioen met 65% gestegen tot meer dan 85 miljoen euro en het vermogen dat hieraan gerelateerd is steeg naar circa 675 miljoen euro. Inmiddels neemt a.s.r. met het Werknemers Pensioen een stevige derde positie in de Nederlandse markt in als het om nieuwe DC-pensioentransacties gaat.

 

In het Levenbedrijf laten we onze executiekracht zien door acquisities binnen de gestelde deadlines en budgetten succesvol uit te voeren. De integratie van Generali Nederland ligt op schema. In 2019 ronden we de integratie van Individueel leven af. De integratie van Pensioenen is naar verwachting rond het begin van 2020 afgerond.

 

We zijn ook blij met de sterke groei van ons hypotheekfonds. Het vermogen dat voor derden wordt beheerd, bedraagt nu 2,3 miljard euro in dit fonds.

 

Duurzaam ondernemen betekent ook dat we ons voortdurend inzetten om onze klanten steeds beter te helpen. Dat a.s.r. dat goed doet, blijkt uit de stijging van de Net Promoter Score. De NPS van klanten steeg afgelopen jaar van +40 naar +42 en bij intermediairs van +54 naar +60.

 

We krijgen ook op andere elementen externe erkenning voor wat a.s.r. doet. In het afgelopen jaar hebben we onze nummer 1 positie in de Eerlijke Verzekeringswijzer als duurzame belegger versterkt. Door een scherper beleggingsbeleid te voeren op het gebied van arbeidsrechten, gendergelijkheid en transparantie scoort a.s.r. hoger dan in 2017 en hoger in vergelijking met andere verzekeraars. Recentelijk heeft RobecoSAM bekend gemaakt dat a.s.r. is opgenomen in het ‘Sustainability Yearbook’ voor 2019 als grootste stijger op de ranglijst van de DJSI in de verzekeringsindustrie wereldwijd.

 

Op onze Capital Markets Day hebben we aangekondigd dat we onze totale impact-investeringen tot 2021 laten groeien naar 1,2 miljard euro. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld voor iedereen. De eerste stappen om invulling te geven aan deze doelstelling zijn reeds gemaakt, met de aankondiging van een samenwerking met Triodos Bank. Het doel van de samenwerking is om de komende jaren 600 miljoen euro te lenen aan duurzame bedrijven, instellingen en projecten op het gebied van groene energie en de zorgsector. Eind 2018 heeft a.s.r. een eerste lening goedgekeurd ten behoeve van de financiering van 7 windturbines in de provincie Gelderland.

 

Onze beleggingsportefeuille heeft zich in 2018 goed staande gehouden. De forse verliezen op de wereldwijde aandelenmarkten en de hogere credit spreads hebben slechts beperkt impact gehad op de waardeontwikkeling ervan.

 

De financiële positie van a.s.r. is goed. Onze solvency II-ratio is met 197% robuust. Dit is op basis van de standaardformule en rekening houdend met het dividendvoorstel. Hierin is ook de volledige impact van de komende belastingverlaging opgenomen. Deze belastingverlaging zal in de toekomst een positief effect hebben op onze kapitaalgeneratie, de nettowinst en op het dividend. Niet alleen het absolute niveau maar ook de kwaliteit van onze solvabiliteit is hoog, het Tier 1-kapitaal bedraagt 85% van het aanwezige kapitaal. Onze kapitaalsbasis biedt ons ruime financiële flexibiliteit.

 

De stijging van het operationele resultaat en het vertrouwen van het management voor 2019 leiden ertoe dat wij een hoger dividend zullen voorstellen. Wij stellen een contant dividend voor van € 1,74 per aandeel, een stijging van 6,7% ten opzichte van vorig jaar. In lijn met ons dividendbeleid streven wij ernaar onze aandeelhouders een stabiel licht groeiend dividend per aandeel op lange termijn te bieden. De aanhoudende sterke operationele performance van de verschillende segmenten, de gedisciplineerde executie van onze strategie en onze robuuste kapitaalpositie, geven ons het vertrouwen dat wij ook in 2019 het operationele resultaat van de afgelopen jaren kunnen realiseren.

 

Wij zijn blij met de aanhoudend sterke resultaten die we boeken en met de succesvolle executie van onze strategie. Met de nieuwe aangescherpte targets tot en met 2021 die we op onze Capital Markets Day in oktober 2018 hebben bekendgemaakt, hebben we ons ambitieniveau naar boven bijgesteld. Onze strategie blijft gericht op selectieve winstgevende groei en onze sterke financiële discipline en het value-over-volume-principe blijven onverminderd leidend in al onze activiteiten. Dat doen we in de volle overtuiging dat a.s.r. een bedrijf is met toegevoegde waarde voor de samenleving. Want dat is ons bestaansrecht.’

 
Geplaatst op 20-02-2019


Share on: