Structuurvisie voor gebruik van Nederlands ondergrond

Het kabinet heeft zijn Structuurvisie Ondergrond (STRONG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Nederland heeft naar zeggen van de betrokken bewindslieden hiermee een primeur: de eerste ruimtelijke visie voor de ondergrond op nationale schaal.

De ondergrond is belangrijk voor winning van drinkwater en energie. Het gebruik van de ondergrond moet dan ook op een veilige, duurzame en efficiënte manier worden ingevuld. Het kabinet vindt het belangrijk dat gebruikers van de ondergrond meedenken over hoe die ondergrond eruit moet zien. Daarom kon iedereen reageren met een zienswijze op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. De uiteindelijke visie is gisteren door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) mede namens minister Wiebes (EZK) naar de Tweede Kamer gestuurd. 
 
STRONG
Met de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) geeft het kabinet zijn visie op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond. Hierbij is een balans gezocht tussen het beschermen van het grondwater met oog op het nationaal belang van de drinkwatervoorziening en het benutten van de ondergrond voor mijnbouwactiviteiten, met name in het licht van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Naast de zienswijzen op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond is ook het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage verwerkt. In de nieuwe structuurvisie is er aandacht voor veiligheid en het tijdig betrekken van de omgeving bij nieuwe activiteiten in de ondergrond. Provincies hebben het voortouw bij het aanwijzen van gebieden voor drinkwaterwinning. Met de energietransitie is gaswinning in de afbouwfase beland. Nieuwe opsporingsvergunningen voor het zoeken naar nieuwe gasvelden op land worden niet meer afgegeven. Verder legt de structuurvisie nu vast, dat schaliegaswinning in Nederland definitief van de baan is.
 
Diepe ondergrond in de praktijk
De Structuurvisie Ondergrond is het kompas voor afwegingen in de praktijk. De structuurvisie moet ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid komt voor initiatiefnemers en overheden bij toekomstige projecten in de diepe ondergrond. Zo staat er in waar bedrijven vergunningen kunnen aanvragen voor activiteiten in de ondergrond en waar niet. Wanneer een activiteit niet is uitgesloten in de structuurvisie betekent dit niet dat de vergunning zonder meer wordt verleend. De Structuurvisie geeft overwegingen mee voor locatiespecifieke afwegingen. In dit proces spelen veiligheid en belangen van burgers een grote rol. Daarmee maakt het Rijk op voorhand duidelijk wat belangrijk is bij de uiteindelijke afweging. 
Jan Schrijver; bron gegevens Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Geplaatst op 12-06-2018


Share on: