Achmea eist NIVRE-registratie van (contra)-experts

"Achmea verwacht voortaan dat alle experts met wie zij samenwerkt ingeschreven zijn bij het NIVRE (of een vergelijkbare branchevereniging)", meldt de verzekeraar voor zijn schademerken Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Contra-experts die op dit moment niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, hebben van Achmea een brief ontvangen.

"Zij kunnen zich alsnog inschrijven als lid bij het NIVRE. Hierbij geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Als men bereid is vóór 1 juli 2019 lid te worden, dan beroept Achmea zich gedurende het overgangsjaar nog niet op de kwaliteitseisen. Degenen die niet aan de kwaliteitseisen willen voldoen, worden niet meer als contra-expert geaccepteerd", aldus Achmea. 

Achmea zegt het belangrijk te vinden dat zijn klanten worden geholpen door schade-experts die goed opgeleid, deskundig, betrouwbaar en integer zijn. Dat geldt niet alleen voor de schade-experts die in dienst zijn van de eigen expertisedienst van Achmea, maar ook voor de contra-experts en de 3e experts die als arbiter worden benoemd. De schademerken van Achmea hebben daarom de verzekeringsvoorwaarden aangepast en kwaliteitseisen opgenomen. "Vanaf 1 juli gaan wij de te benoemen (contra)experts aan deze kwaliteitseisen toetsen", schrijft Achmea.

In de brief aan contra-experts die geen NIVRE-register expert zijn, is onder meer te lezen:
"Wij geven u in overweging om u alsnog in te schrijven als (kandidaat)lid bij het NIVRE. Dit geldt eveneens voor de collega’s van uw bedrijf. Wij bieden u hiervoor vanaf 1 juli een overgangstermijn van 1 jaar. Wij begrijpen immers goed dat u en uw collega’s enige tijd nodig hebben om zich te kunnen inschrijven bij de branchevereniging NIVRE. Als u uiterlijk op het moment dat u door verzekerde als contra-expert wordt voorgedragen schriftelijk verklaart bereid te zijn om voor 1 juli 2019 (kandidaat)lid te worden van het NIVRE dan beroepen wij ons gedurende het overgangsjaar niet op de kwaliteitseisen. U toont dan immers de bereidheid om te willen voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Tijdens deze overgangsperiode accepteren wij uw benoeming als contra-expert van verzekerde.
Wat gebeurt er als u niet aan de kwaliteitseisen wilt voldoen? Wij kunnen u dan niet als contra-expert accepteren. Dit betekent dat onze expert met u geen akte van benoeming opstelt. Ook stellen wij met u dan niet de hoogte van de schade vast. Wij zullen onze verzekerden in voorkomende gevallen hierop wijzen. Wij leggen dan uit dat een verzekerde alleen een contra-expert kan laten benoemen die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Wij vragen de verzekerde dan een contra-expert voor te dragen die wel voldoet aan de kwaliteitseisen wil hij recht hebben op vergoeding van de kosten van contra-expertise zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden."

Achmea stelt dat registratie bij 'een vergelijkbare branchevereniging' als NIVRE eveneens voldoet, waarbij dit als volgt wordt toegelicht:
"Inschrijving bij een (toekomstige) soortgelijke onafhankelijke branchevereniging als het NIVRE is ook toegestaan. Dit instituut moet net als het NIVRE hoge eisen stellen aan en waarborgen kennen voor de deskundigheid van de schade-experts. Ook moet dit instituut toezien op integer en betrouwbaar gedrag van de ingeschreven schade-experts. Dit door het stellen van hoge eisen aan (permanente) opleiding; het voeren van een klacht- en tuchtrecht dat van toepassing is op de ingeschreven experts en het zich houden aan de Gedragscode schade-expertiseorganisaties van het Verbond van Verzekeraars." 

Op dit moment zijn er geen vergelijkbare brancheverenigingen die voldoen, zo geeft Achmea desgevraagd aan, "maar we houden de mogelijkheid open dat die er in de toekomst wel komt". Gevraagd naar het aantal aangeschreven contra-experts antwoordt de verzekeraar: "De brief is gisteren verstuurd aan een kleine groep expertisebureaus. Over het concrete aantal doen we geen uitspraken."
Jan Schrijver; bron gegevens en foto Achmea
Geplaatst op 26-06-2018


Share on: