Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang

Nepnieuws is momenteel een veelgebruikt woord, ook omdat de Europese overheid pogingen doet kaf van koren te scheiden. In eigen land bestaan bedenkingen over onderzoeken die in opdracht van de nationale overheid zijn gedaan. Hoe zuiver waren die onderzoeken? Wordt onderzoek gemanipuleerd voor de beleidsmakers? De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een boek uitgebracht: 'Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang'


Door de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden de in het intro genoemde vragen niet gesteld bij de presentatie van het boek 'Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang', maar je zou kunnen zeggen dat het een boek is dat in het moment van uitbrengen een goede timing heeft. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt het volgende over het boek: 

"Onafhankelijk onderzoek naar een ramp of kwestie die de publieke orde heeft verstoord, heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het brengt de feiten rond het pijnlijke voorval aan het licht en stelt de samenleving in staat de gebeurtenis te duiden, te verwerken en ervan te leren. Wanneer dit onderzoek uitgroeit tot gezaghebbend referentiepunt, draagt het bij aan het vertrouwen in het functioneren van de democratie. Het vraagt van de machthebbende partijen dat zij ruimte geven aan het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het vandaag gepubliceerde boek ‘Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang’.
 
De publicatie brengt in kaart wat nodig is om onderzoek op onafhankelijke wijze uit te voeren. De Onderzoeksraad heeft zich daarbij specifiek gericht op onderzoek naar kwesties die de publieke orde hebben verstoord. Op basis van eigen ervaringen en gesprekken met onder anderen oud-president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling, Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en voormalig commissievoorzitters Willibrord Davids, Femke Halsema en Marten Oosting concludeert de Raad dat bij onafhankelijk onderzoek drie dimensies van fundamenteel belang zijn: onafhankelijkheid in positie, onafhankelijkheid in oordeelsvorming en onafhankelijkheid in beeldvorming.
 
In vrijwel alle beschreven onderzoeken houden de onderzoekers het handelen van machthebbende partijen tegen het licht. Deze partijen reageren elk op hun eigen wijze als zij onderwerp worden van onderzoek. Dat vergt van onderzoekers dat zij hun onafhankelijkheid bewaken en - indien nodig - bevechten, en vergt van de machthebbende partijen het vermogen ruimte te geven aan het onderzoek, zodat het zijn maatschappelijke functie kan vervullen.
 
Het eerste exemplaar van het boek is donderdag 8 maart overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren, die binnen het kabinet een bijzondere verantwoordelijkheid draagt voor het democratisch stelsel. Tijdens de bijeenkomst reflecteerden de vice-president van de Raad van State Piet Hein Donner en onderzoeksjournalist Jeroen Smit op het thema onafhankelijk onderzoek.
 
Het boek is in eerste instantie bedoeld voor (potentiële) opdrachtgevers en voor degenen die bij tijdelijke commissies of bij onderzoeksinstanties onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Zij kunnen de publicatie gebruiken om te bepalen hoe zij zich in hun onderzoek verhouden tot de verschillende thema’s die in het boek worden beschreven. Immers, onafhankelijk onderzoek krijgt pas zijn waarde in de maatschappij. En die maatschappij is voortdurend in beweging. De onderzoekers van de toekomst zullen – ook met deze publicatie in de hand – steeds naar eigen inzicht moeten handelen, en hun eigen antwoord moeten vinden op de vraag hoe hun werk kan gaan fungeren als gezaghebbend referentiepunt."

Downloaden van de publicatie.
Jan Schrijver; bron gegevens Onderzoeksraad voor Veiligheid
Geplaatst op 09-03-2018