CAO: tweemaal 2 procent loonsverhoging bij verzekeraars

Vertegenwoordigers van werkgevers en van werknemers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Binnendienst en cao Buitendienst voor het Verzekeringsbedrijf. De looptijd van de cao bedraagt 24 maanden van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020. Met ingang van 1 maart is er een loonstijging van 2 procent en vanaf 1 januari 2019 opnieuw een loonstijging van 2 procent.

Het sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars legt dit resultaat positief voor aan zijn leden. Ook de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen leggen dit advies positief voor aan hun leden. "Werkgevers vinden dat een beperkte loonstijging – en daarmee een verbetering van de koopkracht van de verzekeringsmedewerker – mogelijk is ondanks de sectorale omstandigheden. De sector is nog altijd fors krimpende. Er verdwijnen arbeidsplaatsen door consolidatieslagen en digitalisering van werkzaamheden. Daartegenover staat dat de salarissen in de verzekeringssector gemiddeld hoger liggen dan in veel andere sectoren in Nederland", aldus het Verbond van Verzekeraars. 

Gedegen pensioenkeuze
Tijdens de vorige cao-onderhandelingen hebben cao-partijen met elkaar afgesproken dat een gezamenlijke werkgroep advies uitbrengt aan de cao-partijen over een nieuw op te nemen pensioenregeling, die duurzaam en solide is. De werkgroep pensioen heeft haar advies vorig jaar aan cao-partijen uitgebracht. Cao-partijen hebben de afgelopen maanden uitgebreid met elkaar gesproken over een nieuwe pensioenregeling en een akkoord gesloten waarbij het mogelijk is om het pensioen op te bouwen via een zogenoemde IDC-regeling (beschikbare premieregeling). In de cao is deze mogelijkheid opgenomen naast de DB-regeling (defined benefit). Daarnaast is per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar in de cao.

Deze nieuwe pensioenvariant is een bij de verzekeringssector passende en modern vormgegeven regeling van een persoonlijk pensioenvermogen met risicoverdeling. Zo worden risico’s als eerder of later overlijden of arbeidsongeschiktheid gedeeld. Deze pensioenregeling is een sociale innovatie en past goed in deze tijd, waarbij solidariteit overeind blijft en waarin iedereen weet waar hij of zij aan toe is, zonder dat de ene generatie voor de andere betaalt. 

Een ander voordeel van de nieuwe pensioenregeling is dat deze makkelijker meegenomen kan worden naar een volgende baan. De medewerker heeft verder de mogelijkheid voor maatwerk op individueel niveau. Het pensioenbewustzijn onder medewerkers zal hierdoor stijgen. Dit sluit ook aan bij de wensen van steeds meer werknemers – zowel in Nederland als in andere landen. Cao-partijen zien de regeling dan ook als een volwaardig en modern alternatief naast de basispensioenregeling. 

Duurzame inzetbaarheid
Door de ontwikkelingen in de sector worden maatregelen die de zogenoemde duurzame inzetbaarheid van medewerkers bevorderen belangrijk gevonden door alle partijen. Gedurende de looptijd van deze cao kan de medewerker daarom gebruikmaken van een budget van 750 euro per jaar (1500 euro totaal gedurende de looptijd van de cao) waarmee de medewerker op duurzame inzetbaarheid gerichte trainingen en ontwikkeltrajecten kan financieren. Ook kan de medewerker met dit budget een persoonlijk loopbaangesprek financieren, zoals wordt aangeboden via www.verzekerjeinzet.nl. Voor het volgen van deze training en/of het ontwikkelingstraject stelt de werkgever één dag ter beschikking waarop de werknemers hun training of workshop kunnen volgen (een Duurzame Inzetbaarheidsdag). 
Jan Schrijver; bron gegevens Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 23-02-2018


Share on: