Schade na 'execution only' afgesloten hypotheek? Dan bewijslast omkeren

Tijdens de tweedaagse conferentie Mortgage Masters in Amsterdam heeft de voorzitter van de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planners (St.CEHP) zich kritisch uitgelaten over execution only. Ook gaf hij aan verlaging van de LTV (loan-to-value) niet te zien als een geschikt middel om nieuwe systeemrisico’s te voorkomen. Tevens riep hij de sector op meer aandacht te geven aan de doelgroep ‘ouderen’.

Execution Only
Tijdens de tweedaagse conferentie Mortgage Masters vroeg Joost Melis, voorzitter van de St.CEHP aandacht voor de ontwikkeling van execution only op het gebied van hypothecair krediet. Joost Melis: “Ik zie dat de groei van execution only op het gebied van hypotheken langzaam verloopt. Met de digitale ontwikkelingen is het te verwachten dat deze groei zich wel zal versnellen. Ik constateer dat de huidige toepassing van de verplichte kennis- en ervaringstoets vergaand onvoldoende waarborgen biedt om te voorkomen dat consumenten voor wie advies cruciaal is, toch op basis van execution only een hypothecair krediet aanschaffen zonder advies in te winnen.” Joost Melis bepleitte vervolgens een omkering van de bewijslast indien een consument die op basis van execution only een hypothecair krediet heeft aangeschaft, schade lijdt als gevolg van een voor hem onjuiste keuze. Joost Melis: “Ik ben van oordeel dat het in die situatie niet juist is dat de ondeskundige consument moet bewijzen dat bijvoorbeeld de kennis- en ervaringstoets van een grote geldverstrekker kwalitatief onvoldoende was. Ik vind dat bij execution only er een omkering van de bewijslast moet plaatsvinden waarbij het de aanbieder is die dan maar moet bewijzen dat de hypotheek die verkocht is via execution only op het moment van aanschaf een voor de klant passend product was."

Lagere LTV niet nodig bij goed advies
Onder meer vanuit De Nederlandsche Bank en het IMF worden regelmatig oproepen gedaan om te komen tot een lagere loan-to-value in Nederland. Dat wil zeggen dat consumenten minder dan de aankoopwaarde van de woning zouden moeten kunnen lenen dan nu het geval is. Joost Melis gaf aan begrip te hebben voor zorgen van DNB, maar het niet eens te zijn met de voorgestelde oplossing om te komen tot een lagere LTV. Joost Melis: “Een lagere LTV zal leiden tot meer consumptief krediet of meer leningen in de familiesfeer. Dit is structureel geen goede oplossing. Het beste middel tegen het risico van overkreditering is goed advies. Indien de samenleving zich extra wil wapenen tegen systeemrisico’s bij een nieuwe crisis als gevolg van te hoge hypotheekverstrekkingen, dan ligt de oplossing veel meer in het borgen dat de advisering bij het afsluiten van een hypotheek op een goed niveau ligt alsmede te zorgen voor een goede begeleiding tijdens de looptijd en niet in het kunstmatig verlagen van de leengrenzen. Wanneer we met elkaar vinden dat de eisen van advies op dit moment te laag zijn dan moeten we die eisen verhogen. Zijn de eisen echter voldoende dan moet ze ook gehandhaafd worden. Daarmee voorkom je de risico’s waar DNB terecht oog voor heeft."

Meer aandacht voor ouderen
Joost Melis riep de sector ook op om de inspanningen te verhogen om te komen tot oplossingen voor de financiering van de woonbehoefte van senioren. Joost Melis: ”In mei 2013 heeft de 'taskforce verzilveren' het rapport 'Eigen haard is zilver waard' gepubliceerd. (https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/taskforce-verzilveren.pdf?sfvrsn=0)  In dit rapport wordt haarscherp de enorme problematiek geschetst van ouderen die wel over vermogen beschikken in de vorm van een woning zonder hypotheekschuld, maar geen of weinig liquiditeiten. De problematiek is sindsdien alleen maar groter geworden. Ik constateer dat de politiek en de financiële sector onvoldoende inspanningen plegen om deze schrijnende problematiek te verlichten." Joost Melis: “Het zijn juist de senioren die gezorgd hebben dat wij op dit moment in de luxe kunnen leven waarin wij leven. Zij hebben er recht op dat wij nu ons best doen om ook in Nederland tot een financieringsstelsel te komen, dat bijvoorbeeld in Groot-Brittannië al lang bestaat.” 
Bron: St.CEHP
Geplaatst op 05-10-2017