Onderzoek naar formaldehyde1 lek bij DuPont

In de periode van 10 tot en met 12 augustus 2016 vond een emissie van circa 2730 kg van de giftige en carcinogene stof formaldehyde1 plaats via een schoorsteen van de Delrin-fabriek van DuPont in Dordrecht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd en een rapport uitgebracht.

Een gedeelte van de formaldehyde is ook in de fabriek vrijgekomen. Deze emissie is ontdekt nadat een medewerker elders op het terrein op de avond van 11 augustus 2016 een formaldehyde-geur rook. Op het moment dat bleek dat de schoorsteen warmer was dan normaal, heeft DuPont in de ochtend van 12 augustus 2016 besloten de fabriek stil te leggen. Bij nader onderzoek bleek dat een breekplaat onbedoeld heeft gefaald en gas vrij kon uitstromen naar de schoorsteen2. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht hoe het voorval zich heeft kunnen voordoen en wat hiervan geleerd kan worden. De bevindingen zijn in het rapport weergegeven dat gisteren is verschenen. Drie onderwerpen (initiële oorzaak, emissie via de schoorsteen, emissie in de fabriek) zijn uitgewerkt. De Raad concludeert onder meer dat de emisssie in de fabriek gezondheidsrisico's voor de werknemers in de fabriek veroorzaakte, zeker gezien het feit dat werknemers in de fabriek hebben gezocht naar een lekkage van formaldehyde zonder adembescherming.

De emissie in de fabriek stopte na ongeveer twee à drie uur, omdat de betrokken leidingen verstopt raakten met tot vast stof gepolymeriseerde formaldehyde. De emissie van formaldehyde via de schoorsteen bleef daarna nog doorgaan zonder dat DuPont zich hiervan bewust was. Er was geen mogelijkheid die de aanwezigheid van gas in het gasafvoersysteem detecteerde bij de aanwezige procescondities. Er waren in eerste instantie duidelijke signalen dat formaldehyde vrijkwam uit de installatie, maar bij het lek zoeken werd niet een eenduidige verklaring voor de waargenomen formaldehyde vastgesteld. Dit heeft echter niet geleid tot het stilleggen van de fabriek. De operators waren op het verkeerde been gezet doordat ze wel een aantal acties hadden ondernomen en de emissie in de fabriek stopte zonder dat de werkelijke emissiebron werd gestopt. Een waarneming van formaldehydegeur buiten de fabriek was aanleiding voor een nieuwe zoekactie naar een lekkage. Dit leidde tot het stilleggen van de fabriek waarmee de emissie werd gestopt en waarna de oorzaak van de emissie via de schoorsteen werd vastgesteld. De emissie via de schoorsteen heeft uiteindelijk 32 uur geduurd.

Een achterliggende oorzaak van de langdurige emissie is dat DuPont niet bedacht en voorbereid was op het specifieke ongevalsscenario dat hier heeft plaatsgevonden: de breekplaat faalt beneden de barstdruk waardoor formaldehyde via een omloopleiding om een drukventiel onopgemerkt kon wegstromen naar de schoorsteen. Ook het scenario dat vervolgens de formaldehyde terug de fabriek in kon stromen door openstaande aftappunten in de aanwezige ventleidingen was niet voorzien.
De Onderzoeksraad acht het raadzaam dat bedrijven bij het opsporen van lekkages van zeer zorgwekkende stoffen zoals formaldehyde zich expliciet vergewissen of het onderliggende probleem is verholpen.

Bij het ontwerpen van drukbeveiliging was geen rekening gehouden met het risico dat een giftig, kankerverwekkend en brandbaar gas kon uitstromen naar de buitenlucht zonder gedetecteerd te worden. Dergelijke situaties kunnen ook elders in de industrie, waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen onder druk, voorkomen omdat de conformiteitsbeoordelingsinstantie die het ontwerp van drukapparatuur beoordeelt, dit aspect niet beschouwt. Het afgegeven certificaat voor drukapparatuur zegt alleen iets over het onderwerp drukveiligheid.

Door DuPont zijn inmiddels verschillende maatregelen getroffen. Zo heeft DuPont een ‘Formaldehyde-bewustzijnscampagne’ opgesteld. Het uitgangspunt is altijd uit te gaan van het ergste scenario en de detectie door de sensoren in eerste instantie te beschouwen als de detectie van formaldehyde, ook al kan het om methanol gaan. Ook zijn alle relevante veiligheidsstudies geactualiseerd.

Foto van de breekplaat na het incident waarbij scheur en deuk zichtbaar zijn - gezien vanaf de kant die aan de proceszijde zat in de leiding.

Het rapport kunt u hier downloaden.


 
Jan Schrijver; bron foto: DuPont
Geplaatst op 04-10-2017