Belgische ervaringen met terrorisme pool

“Het is niet de vraag óf wij een keer aan de beurt zijn, maar wanneer”, zei vorige week Eric Schneijdenberg (Allianz) tijdens een bijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars, waarop de Belg René Dhondt (foto) een inleiding hield over de Terrorism Reinsurance & Insurance Pool (TRIP) in zijn land.

De afschuwelijke terroristische aanslagen op 22 maart 2016 in Brussel waarbij 28 mensen het leven lieten (en 17 mensen zwaar- en 258 mensen lichtgewond raakten) hebben de Belgische Terrorism Reinsurance & Insurance Pool (TRIP) tot nu toe 118 miljoen euro gekost. René Dhondt, nauw betrokken bij de financiële afwikkeling, was te gast op de jaarlijkse Schadedag van het Verbond en hield een inleiding waar Nederland belangrijke lessen uit kan trekken. 

Dhondt is als voormalig algemeen directeur van Assuralia (de vereniging van verzekeraars bij onze zuiderburen) niet alleen nauw betrokken geweest bij de afwikkeling van de aanslagen in Brussel, maar ook bij de opzet van de wettelijke oplossing. 
In België is zo’n 95 procent van alle verzekeraars (vrijwillig) aangesloten bij de pool, die voor zeventig procent door verzekeraars wordt gevuld en voor dertig procent door de overheid. Anders dan bij ons hebben de Belgische verzekeraars daarnaast hard aangedrongen op een wettelijke regeling. Dhondt: “Jullie zijn veel rationeler dan wij. Bij ons is het niet mogelijk om na de feiten met oplossingen te komen.” En dus werd de Terrorism Reinsurance & Insurance Pool (kortweg TRIP genoemd) op 1 april 2007 van kracht.

De wet voorziet in een dekking voor gebeurtenissen die zich in de loop van een kalenderjaar voordoen, en wordt gemaximeerd tot één miljard, waarvan verzekeraars 700 miljoen voor hun rekening nemen en de Belgische staat 300 miljoen. De bedragen worden echter geïndexeerd en dat betekent dat er dit jaar 1,225 miljard euro beschikbaar is. Verder wordt er in de dekking onderscheid gemaakt tussen verplichte en facultatieve dekking. Onder verplicht vallen onder meer de BA-dekking Auto en eenvoudige risico’s bij brand, maar ook brand aan openbare instellingen (Dhondt noemde bijvoorbeeld de haven van Antwerpen), arbeidsongevallen en sommige ‘takken’ van leven. “Simpel gezegd kun je stellen dat TRIP de schade en de kosten verdeelt. Ze zoekt dekking en onderhandelt over premies met herverzekeraars en de overheid, maar uiteindelijk is het toch de klant die betaalt.”

Keer op keer moet worden getoetst of een actie of dreiging voldoet aan de definitie van terrorisme en dus binnen de wet past. Het Comité der Wijzen, dat inclusief Dhondt in totaal uit acht leden bestaat, beslist of een daad als terroristisch moet worden beschouwd en beslist ook over het schadevergoedingspercentage. De claims zelf worden door de verzekeraars gedaan. Er wordt momenteel overwogen over te gaan tot toepassing van gradaties, in risico’s  en in eigen behoud. “Het maakt immers risicotechnisch nogal wat uit of een verzekeraar een luchthaven verzekert of een kathedraal”, aldus Dhondt.

Definitie van terrorisme
Artikel 2 van de wettelijke regeling Terrorism Reinsurance & Insurance Pool luidt:

Een actie of een dreiging van een actie:
- die clandestien georganiseerd werd;
- met ideologische, politieke, ethische of religieuze bedoelingen;
- individueel of door een groep uitgevoerd;
- waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield;
- ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of overheid onder druk te zetten, ofwel om verkeer of normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

Terrorismepool in Nederland
In Nederland kennen we de terrorismepool NHT die wordt gemanaged door de Vereende. Meer informatie hierover onder deze link.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 12-06-2017


Share on: