59% verzekeraars ziet samensmelting met insurtech

Nederlandse verzekeraars zetten stappen op innovatieterrein. De verschillen tussen een kleine kopgroep en de rest van de verzekeringsmarkt zijn nog vrij fors. De sector ziet de intern beschikbare kennis en verandercapaciteit en wet- en regelgeving momenteel als de belangrijkste belemmeringen om (sneller) te innoveren. Dat staat in het Innovatieonderzoek 2017, dat PwC heeft uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.


Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2016 de Innovatieagenda voor de sector gelanceerd. Onderdeel van die agenda was de oprichting van de Innovation Advisory Board (IAB), een adviesraad die bestaat uit verzekeraars en externe innovatiepartners. De IAB is afgelopen week voor het eerst bijeen geweest om te praten over de innovatietoekomst en –kracht van de verzekeringssector. Voor deze bijeenkomst is door PwC het Innovatieonderzoek 2017 voor de verzekeringsbranche uitgevoerd. De resultaten dienen als input voor de discussie in de IAB, met als doel verder invulling en verdieping te geven aan de Innovatieagenda. Voor het onderzoek zijn 29 hoofdverantwoordelijken voor innovatie van Nederlandse verzekeraars ondervraagd.

De voortgaande digitalisering zorgt voor nieuwe thema’s die op het pad van verzekeraars komen, zoals autonome voertuigen, virtual reality, Internet of Things, blockchain en de daarmee samenhangende cyberrisico’s. Dat de markt verandert, staat vast. Zo denkt ruim de helft (59 procent) van de innovatieverantwoordelijken in de sector dat over vijf à tien jaar verzekeraars samenwerken met InsurTech- en FinTech-bedrijven en dat deze in elkaar op gaan. Eén op de drie ondervraagden denkt dat dergelijke startups een plek in de markt vinden naast de ‘traditionele’ verzekeraars. 

Het PwC-onderzoek maakt duidelijk dat er vijf verzekeraars zijn die goed op innovatiebewustzijn scoren – en zich ook sterk op nieuwe thema’s voorbereiden, vooral in technologiehoek. De sector is bezig met onder meer chatbots, big data-toepassingen en blockchain-pilots, maar bijvoorbeeld ook met meer concrete nieuwe producten en diensten zoals drone- en cyberverzekeringen. Veel innovatie-inspanningen zijn ook terug te vinden in het volledig digitaliseren van administratie en informatie online toegankelijk te maken.

De ondervraagden vinden dat kennisdeling, bijvoorbeeld over big data analyse en blockchain, prioriteit moet krijgen om als branche gezamenlijk op te pakken. Ook zouden verzekeraars tezamen kunnen werken aan bewustwording omtrent nieuwe risico’s en een gezamenlijke lobby kunnen voeren om wet- en regelgeving aan te passen, daar waar regels innovatie in de weg staan.

Het onderzoek vindt u onder deze link.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 01-06-2017


Share on: