Slachtoffer krijgt Verklaring van rechten

De wet ter implementatie van de EU richtlijn minimumnormen slachtoffers​ is op 1 april in werking getreden. Daarmee hebben slachtoffers een aantal nieuwe rechten gekregen. Zo dienen slachtoffers bij het eerste contact met de politie geïnformeerd te worden over hun rechten. Daartoe is een document beschikbaar, de 'Verklaring van rechten'.

"Vanaf vandaag wordt ieder slachtoffer van een misdrijf geïnformeerd over zijn rechten. Slachtoffers hebben bijvoorbeeld recht op informatie, recht op juridische bijstand, recht om aangifte te doen en in sommige gevallen op een schadevergoeding. Politiemensen reiken deze verklaring uit bij het eerste contact met een slachtoffer, bijvoorbeeld op straat of op een politiebureau", aldus het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op 25 oktober 2012 is de richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten aangenomen door het Europees parlement en de Raad. Het doel van deze richtlijn is om ervoor te zorgen dat alle slachtoffers in de Europese Unie dezelfde basisrechten hebben. De wet waarmee de EU-richtlijn is omgezet in nationale regelgeving is in werking getreden op 1 april 2017. 

De richtlijn bevat een aantal slachtofferrechten die nieuw zijn voor Nederland. Met de wet zijn deze nieuwe rechten voor slachtoffers opgenomen in het wetboek van strafvordering. Nieuwe rechten en voorzieningen voor slachtoffers zijn onder meer:
- Slachtoffers worden door de politie of de officier van justitie doorverwezen naar slachtofferhulp. 
- Slachtoffers worden bij het eerste contact met de politie geïnformeerd over hun rechten en over beschikbare hulp. 
- Slachtoffers hebben recht op meer informatie over de aanvang en de voortgang van de zaak. Zo krijgen slachtoffers die dat willen voortaan een uitgebreidere motivering als wordt afgezien van een opsporingsonderzoek, als een opsporingsonderzoek wordt beëindigd of als een strafbaar feit niet wordt vervolgd. Ook kunnen slachtoffers informatie krijgen over de aard van het aan de verdachte ten laste gelegde en het instellen of uitblijven van hoger beroep.
- Slachtoffers hebben recht op informatie over de invrijheidsstelling of ontsnapping van een verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt, of van een veroordeelde. Dit recht is niet langer beperkt tot slachtoffers van spreekrechtwaardige delicten. Ook worden slachtoffers desgewenst geïnformeerd over maatregelen die zijn getroffen voor hun bescherming in geval  van invrijheidsstelling of ontsnapping van een verdachte of veroordeelde. 
- Slachtoffers die de Nederlandse taal niet of onvoldoende begrijpen kunnen vragen om een schriftelijke vertaling van  de bevestiging van de aangifte, van zaaksinformatie en van processtukken. 
- Slachtoffers mogen zich tijdens het voorbereidend onderzoek en de terechtzitting laten bijstaan door een advocaat, een wettelijk vertegenwoordiger en een persoon naar keuze. Bijstand door een advocaat mag niet worden geweigerd. 
- Slachtoffers krijgen een individuele beoordeling om hun beschermingsbehoeften te bepalen en zo nodig maatregelen  te treffen. 
- Familieleden van slachtoffers krijgen recht op bescherming en slachtofferhulp.
 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie
Geplaatst op 04-04-2017