Cao verzekeraars: 1,25% structurele loonsverhoging

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao voor het Verzekeringsbedrijf. Onderdeel daarvan is een structurele loonsverhoging van 1,25%. De looptijd van de Cao bedraagt 18 maanden, te weten van 1 juli 2016 tot 1 januari 2018. Het Verbonds-sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden legt dit resultaat positief voor aan de leden van het Verbond.

Na de opschorting van de Cao-onderhandelingen in februari, waarbij werkgevers en werknemers niet nader tot elkaar konden komen, is nu wel een onderhandelingsresultaat tussen Cao-partijen bereikt. Partijen hebben een akkoord gesloten waarbij de pensioenparagraaf ongewijzigd blijft voor de looptijd van deze Cao. Werkgevers hebben kenbaar gemaakt dat er een beperkte loonstijging mogelijk is gezien de sectorale omstandigheden en het feit dat de werknemersbijdrage aan de pensioenregeling in deze Cao niet wordt verhoogd. Er is de wil iets te doen aan de verbetering van de koopkracht. 

De loonkosten en de pensioenkosten maken onderdeel uit van de totale arbeidskosten en moeten in onderlinge samenhang worden bezien. Er is daardoor een beperkte structurele loonsverhoging afgesproken van 1,25 procent per 1 mei 2017. Daarnaast wordt er in mei 2017 een incidentele vergoeding uitbetaald van 0,5 procent van het jaarsalaris.

Voor werkgevers is het wel belangrijk dat er op korte termijn wijzigingen in de basispensioenregeling worden opgenomen. De kostenstijging van de basispensioenregeling komt nu geheel voor rekening van werkgevers. Cao-partijen passen de pensioenregeling nu niet aan, maar zetten een belangrijke stap met een gezamenlijke studie naar een toekomstgerichte basispensioenregeling. Uitgangspunt is dat de pensioenregeling passend bij de tijdgeest en duurzaam, solide en betaalbaar is. Een paritaire werkgroep krijgt de opdracht om uiterlijk 1 september 2017 een advies aan Cao-partijen te geven over de toekomstige pensioenregeling per 1 januari 2018. Bij dit advies wordt ook de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 betrokken. Cao-partijen geven aandacht aan het belang van pensioen en de inrichting daarvan. In dit kader wordt gezamenlijk pensioenvoorlichting voor werknemers ontwikkeld. 

Gedurende de looptijd van deze Cao kan de werknemer eenmalig gebruikmaken van een budget ter waarde van 500 euro waarmee de werknemer op duurzame inzetbaarheid gerichte trainingen en ontwikkeltrajecten kan financieren. Tevens kan de werknemer hiermee een persoonlijk loopbaangesprek financieren, zoals wordt aangeboden via www.verzekerjeinzet.nl. Voor het volgen van deze training en/of ontwikkelingstraject stelt de werkgever 1 dag ter beschikking waarop de werknemers hun
training/workshop kunnen volgen (een Duurzame Inzetbaarheidsdag).

De onderwerpen arbeidsmarktperspectief voor oudere werknemers, mantelzorg en de ontwikkeling van de instrumenten voor werknemers in het kader van Duurzame inzetbaarheid worden verder vormgegeven in de lopende projecten ‘Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid’ (www.verzekerjeinzet.nl) en de Arbocatalogus (www.gezondverbond.nl).
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 21-04-2017