AFM meldt in jaarverslag 750 maatregelen

Vandaag heeft toezichthouder AFM het jaarverslag 2016 gepubliceerd. In totaal werden 750 maatregelen genomen, verdeeld over 100 formele maatregelen (2015: 52) en 650 informele maatregelen (2015: 575). Er werd in totaal € 8,5 miljoen aan boetes opgelegd.

Informele maatregelen
Voor wat betreft informele maatregelen is met twee schadeverzekeraars in het kader van civielrechtelijke aanbevelingen een zogenoemd normoverdragend gesprek gevoerd (of briefwisseling gevoerd). Datzelfde gold voor negen levens/pensioen-verzekeraars. In de leven/pensioen-sector kregen bovendien vijf verzekeraars een waarschuwing via gesprek of brief.

Formele maatregelen
Onder het hoofd formele maatregelen zijn geen maatregelen tegen schadeverzekeraars genomen. Eén keer is een formele maatregel tegen een levens/pensioen-verzekeraar genomen; dat betrof een boete. In 2016 heeft de AFM in totaal 15 (2015: 17) boetes opgelegd. Daar zaten vooral veel zwaardere, complexe en daardoor arbeidsintensieve zaken tussen. Het aantal opgelegde boetes in 2016 is in lijn met het gemiddeld aantal boetes sinds 2012. Alleen in 2014 was het aantal opgelegde boetes met 31 relatief hoog doordat er sprake was van verschillende kleinere zaken die met een eenvoudig, min of meer gestandaardiseerd proces, afgehandeld konden worden. 

Totaal boetebedrag
Het totaal opgelegde bedrag aan boetes bedraagt € 8,5 miljoen (€ 9,6 miljoen in 2015). In 2016 heeft de AFM boetes opgelegd voor zwaardere overtredingen die zijn begaan door grotere ondernemingen. Dit lag in lijn met 2015. De hoogste boete die in 2016 werd opgelegd bedraagt € 2,2 miljoen (2015: € 2,0 miljoen). Gemiddeld werd in 2016 en 2015 ruim € 0,6 miljoen per boete opgelegd (2014: € 0,2 miljoen). 

Aansprakelijkstelling AFM
De AFM is in een aantal zaken aansprakelijk gesteld. Per 1 juli 2012 geldt een beperkt aansprakelijkheidsregime voor het handelen of nalaten van de AFM na deze datum. Op grond van artikel 1:25d, tweede lid, Wft geldt dat de AFM niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door een handelen of nalaten in de uitoefening van een op grond van een wettelijk voorschrift opgedragen taak of verleende bevoegdheid, tenzij deze schade in belangrijke mate het gevolg is van een opzettelijk onbehoorlijke taakuitoefening of een opzettelijke onbehoorlijke uitoefening van bevoegdheden of in belangrijke mate te wijten is aan grove schuld.

Lopende aansprakelijkheidszaken
De relevante lopende zaken worden toegelicht in het verslag, te weten inzake een afwijzing van een vergunningaanvraag van Optieclub.nl BV, welke vergunning na tussenkomst van de rechter alsnog moest worden afgegeven, inzake een claim van Richard Homburg die gedwongen werd Nederland te verlaten met zijn bedrijf Homburg Invest Inc. en inzake MQIC, een maatschap die in België wonende door 'Quality Investments' gedupeerden vertegenwoordigt. Het betreft een schade die door MQIC wordt begroot op 193 miljoen euro. In 2017 zal de rechtzaak over deze megaclaim worden voortgezet. 

Over meerdere grenzen heen
Merel van Vroonhoven, de voorzitter van het AFM-bestuur, geeft aan dat we steeds meer over landsgrenzen heen moeten denken. "Maar ook over de grenzen van ons traditionele werkgebied: de financiële sector. Niet alleen de fysieke grenzen worden steeds minder duidelijk, ook de grenzen tussen sectoren vervagen. Databestanden worden steeds meer de basis voor kredietverlening of acceptatiebeleid van verzekeraars", aldus Van Vroonhoven.
Bron: AFM
Geplaatst op 13-04-2017