Nieuwe Wft splitsen in algemeen en sectorspecifiek

Het Verbond van Verzekeraars heeft een brief gestuurd aan het ministerie van Financiën dat de markt consulteert met betrekking tot de mogelijke herziening van de Wet op het financieel toezicht. "Het is belangrijk om aan te sluiten op Europese ontwikkelingen en om te voorkomen dat de Wft onnodig nog omvangrijker en complexer wordt", aldus het Verbond dat onder meer bepleit om sectorspecifieke regels op te nemen in afzonderlijke sectorale wetten.

In de afzonderlijke sectorale wetten kunnen zoveel mogelijk dynamische verwijzingen opgenomen worden die verwijzen naar Europese wetgeving: een soort “spoorboekje” dat een goed overzicht geeft. Vooral kleinere maatschappijen en nieuwe toetreders (fintech) zullen daar een groot voordeel bij hebben, aldus het Verbond. "Bovendien is dan sneller duidelijk welke (extra) regels “Nederlands” zijn."

Ondanks de oorspronkelijke doelstellingen van inzichtelijkheid, marktgerichtheid en doelgerichtheid, is de Wft een complexe en zeer omvangrijke wet geworden, merkt het Verbond op. Niet alleen voor de wetgever bij het implementeren van Europese richtlijnen, en voor ondertoezichtgestelden en toezichthouders, maar ook voor nieuwe toetreders op de financiële markten. "Wij juichen daarom het initiatief van het ministerie toe om deze verkenning naar de (mogelijke) herziening van de Wft te houden." Een combinatie van een algemene cross-sectorale wet en enkele bijzondere sectorale wetten die specifieke voorschriften bevatten voor (clusters van) financiële ondernemingen, wordt door het Verbond als positief gezien, want komt de toegankelijkheid van de wet en de rechtszekerheid ten goede.

Die algemene onderwerpen (cross-sectorale onderwerpen) zijn bijvoorbeeld definitiebepalingen, reikwijdtebepalingen, toezicht op de naleving en handhaving (toezichtinstrumentarium), beloningen, eed/belofte, geheimhouding, publicatiebevoegdheid en samenwerking tussen toezichthouders. De nieuwe wet zou beter dan nu moeten aansluiten op de pensioenwetgeving. Het verdient de voorkeur om in de nieuwe wet het aantal verbodsbepalingen te beperken. Een nieuwe naam voor de wet zou meer recht moeten doen aan de inhoud ervan. Door het Verbond wordt als suggestie gedaan:  Wet toezicht financiële diensten en markten. 
Bron: Verbond van Verzekeraars; Pvt Pauline (foto) Wikipedia
Geplaatst op 01-03-2017


Share on: