Achmea belandt in het rood

Achmea is afgelopen jaar in de rode cijfers gedoken voor bijna het bedrag dat vorig jaar werd verdiend. De verzekeraar boekte een negatief resultaat van 382 miljoen euro tegen in 2015 een positief resultaat van 386 miljoen. Over het schadebedrijf meldt de verzekeraar "een toenemend marktaandeel in een zeer concurrerende particuliere schademarkt".

“Achmea sluit het jaar 2016 af met een negatief nettoresultaat van €382 miljoen, met name veroorzaakt door bijzondere lasten. Het resultaat werd onder meer beïnvloed door de hagelcalamiteit die in juni vorig jaar voor meer dan €300 miljoen euro aan schade veroorzaakte bij meer dan 30.000 van onze klanten", aldus Willem van Duin (foto), de voorzitter van de raad van bestuur. Ook de inzet van 434 miljoen euro uit het zorgresultaat om de stijging  van de premies te beperken, verlaagde het resultaat. "Kijkend naar de toekomst, hebben we de voorzieningen voor letselschades verhoogd en een reorganisatievoorziening aangelegd in verband met een verdere aanpassing van onze organisatie. Tot slot hebben we de goodwill afgeboekt van onze Turkse verzekeringsactiviteiten (93 miljoen euro). Hoewel het teleurstellend is om het jaar met een negatief resultaat af te sluiten, verwachten we de komende jaren te profiteren van de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd", aldus Van Duin, die wil dat de verzekeraar de omslag maakt van "schade vergoeden" naar "schade voorkomen en diensten aanbieden die het leven aangenamer, veiliger en gezonder maken". 

19,5 miljard premie
De bruto premie-omzet daalde met 2% tot 19,5 miljard euro. Het eigen vermogen daalde met 4,8% tot 9,8 miljard euro. Het operationeel resultaat daalde van plus 368 miljoen euro naar minus 323 miljoen euro. Daarvan kwam 189 miljoen euro operationeel verlies op conto van het onderdeel 'schade & inkomen'. In 2015 was dit operationeel resultaat ook negatief, toen met 7 miljoen verlies net onder de nullijn. De bruto premieomzet van schade & inkomen Nederland steeg van 3,1 tot 3,2 miljard euro. De combined ratio schadeverzekeringen verslechterde van 103,5% tot 110,4%. De combined ratio inkomensverzekeringen verbeterde zich van 93,8% tot 92,9%. Het operationeel resultaat van Schade & Inkomen is sterk beïnvloed door de hagelcalamiteit in juni (effect: €152 miljoen) en hogere letselschadeclaims door veranderende wet- en regelgeving (effect: €178 miljoen).

Schade Nederland
Kijken we uitsluitend naar het onderdeel schadeverzekeringen Nederland dan zien we een daling van het resultaat van 45 miljoen euro negatief over 2015 tot 243 miljoen euro negatief over 2016.  "Dit is het gevolg van extreme weersinvloeden en bijreserveringen op voorzieningen voor letselschades uit voorgaande jaren. Exclusief deze ontwikkelingen neemt het operationeel resultaat in 2016 van onze schadeverzekeringsactiviteiten toe tot €85 miljoen (2015: €71 miljoen) door rendementsmaatregelen op zowel de particuliere als de zakelijke schadeportefeuille", aldus Achmea. "Zowel 2016 als 2015 werd gekenmerkt door extreme weersinvloeden (netto impact 2016: €150 miljoen en 2015:  €70 miljoen). De hagelcalamiteit in juni 2016 zorgde bij onze klanten voor een totale schadelast van €319 miljoen. Na herverzekering resteert een impact op het operationeel resultaat van €132 miljoen (naast €20 miljoen impact op het resultaat van Achmea Reinsurance Company, onderdeel van het segment Overig). Los van deze calamiteit zal de komende jaren de frequentie en intensiteit van heftige weersinvloeden naar verwachting verder toenemen. Naast de inzet op preventieve maatregelen, zijn wij daarom genoodzaakt geweest om prijsmaatregelen te nemen."

Letsel
"In 2016 zien wij verder een toenemende frequentie van nieuwe letselschades, die mede wordt veroorzaakt door een toename in mobiliteit door de economische groei in combinatie met smartphonegebruik in de auto. Daarnaast wordt ons resultaat beïnvloed door een oplopende schadelast op letselschades uit voorgaande jaren. Meerdere oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Een belangrijke oorzaak is de stijging in de schadelast voor niet objectiveerbare klachten. Daarnaast zien we een verslechtering van de re-integratiekansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tot slot zien we een toename van het aantal regresclaims, omdat zorgverzekeraars en uitkeringsinstanties hun kosten voor thuishulp door gewijzigde regelgeving (WMO) kunnen verhalen op schadeverzekeraars. Hierdoor hebben wij onze voorzieningen met €178 miljoen (2015: €46 miljoen) verhoogd."

Medewerkers
Het aantal medewerkers dat Achmea in dienst heeft daalde van 15412 naar 14921 (in fte). Het aantal ingehuurden daalde van 2842 naar 2405 (in fte). Het is de bedoeling dat het aantal arbeidsplaatsen tot het jaar 2020 met ongeveer tweeduizend zal gaan afnemen. 
Bron: Achmea
Geplaatst op 15-03-2017


Share on: