Automobilist rijdt in op wegafzetting en raakt wegwerker

Een automobilist rijdt in op een bij wegwerkzaamheden geplaatste wegafzetting. Vijf meter achter het hek wordt een wegwerker geraakt. Daarbij loopt hij ernstig letsel op. In het geding is of de autoverzekeraar 40% of 100% van de medische kosten van de wegwerker dient te vergoeden.

De Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars heeft zich over dit geschil gebogen.  Er geldt een convenant regres zorgverzekeraars / aansprakelijkheidsverzekeraars.

De omstandigheden
In maart 2013 is de auto tegen een wegens werkzaamheden op de openbare weg geplaatst wegafzettingshek aangereden. Het hek was op 5 meter van de werkzaamheden geplaatst in plaats van de daarvoor gebruikelijke voorgestelde 10 meter (richtlijnen van kennisplatform CROW).

De zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar stelt dat het ongeval uitsluitend het gevolg is geweest van het niet dan wel niet tijdig waarnemen van de wegafzetting door automobilist. Het ongeval zou ook hebben plaatsgevonden als de juiste afstand voor de wegafzetting was aangehouden. De autoverzekeraar is dan ook gehouden 100% van de schade te vergoeden.  
 
De autoverzekeraar
De autoverzekeraar stelt dat het ongeval heeft plaatsgevonden omdat de wegafzetting niet op veilige afstand van de werkzaamheden was geplaatst. De aan de weg werkende man was (mede gezien zijn functie) zelf verantwoordelijk voor de juiste plaatsing dan wel het controleren hiervan. Er is dan ook volgens autoverzekeraar sprake van eigen schuld van de werkende man. De autoverzekeraar meent gehouden te zijn om 40% van de schade aan zorgverzekeraar te vergoeden.

Overwegingen commissie
De wegafzetting voldeed niet geheel aan de de richtlijnen. De omstandigheden ter plekke mogen meegenomen worden bij het naleven van de richtlijnen. Richtlijnen zijn niet gelijk te stellen met dwingende (verkeers)regels. Daarnaast borgen richtlijnen geen absolute veiligheid bij wegafzettingen. Deze is medeafhankelijk van het weggedrag van de overige weggebruikers. Er is in het onderhavige geval sprake geweest van ernstige onoplettendheid van automobilist. Zo is hij op klaarlichte dag, op een overzichtelijke weg, met volle snelheid op een goed zichtbare wegafzetting ingereden en heeft hij pas gereageerd na de aanrijding (er waren ter plekke geen remsporen zichtbaar). Er is geen duidelijkheid omtrent zijn snelheid. De toegestane snelheid ter plaatse was 30 km per uur.  

Het ongeval is enkel en alleen te wijten aan het rijgedrag van automobilist. Temeer omdat uit onderzoek blijkt dat ook bij het hanteren van de juiste afstand het ongeval zou hebben plaatsgevonden.
 
De commissie concludeert dan ook dat wat de wegwerker mogelijk verweten kan worden op zijn hoogst als inschattingsfout kan worden beschouwd en niet als een verkeersfout c.q. fout in de zin van het convenant.

Bindend advies
De commissie is van oordeel dat de autoverzekeraar 100% van de gemaakte medische kosten dient te betalen aan de zorgverzekeraar.
 
Bron: Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars (16 GRZ 05)
Geplaatst op 18-01-2017


Share on: